Зыхьыщтыр тшIэзэ тяплъы

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Динамо» Волгоград — 19:35 (9:15).

Гъэтхапэм и 23-м республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх.

Зезыщагъэхэр: А. Будагов, И. Чернега.

«АГУ-Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Кожубекова, Тормозова, Баскакова; ешIакIохэр: Неупокоева — 7, ШъэоцIыкIу, Портягина — 1, Грбавчевич — 6, Давиденко — 1, Смоленцева — 2, Еремченко, Чешенко, ­Головко, Кириллова, Шавина — 2, Мартыненко.

«Динамэм» опыт зиIэ ешIакIоу хэкIыжьыгъэр макIэп. Арэу щыт­ми, Волгоград къикIыгъэ пшъа­шъэхэм ешIэкIэ дэгъу къагъэлъэ­гъуагъ, текIоныгъэр яфэшъуашэу къыдахыгъ.

«АГУ-Адыифым» хэтхэу Ольга Исаченкэр, Анастасия Серад­ска­яр, Кристина Лихач, Лада Самойленкэр зэрэсымаджэхэм къыхэкIэу зэIукIэгъухэм ахэлэжьэнхэм афэхьазырхэп. «АГУ-Адыифыр» жъажъэу ыпэкIэ илъы­щтыгъ, текIоныгъэр къыдихын ылъэкIыщтыгъэу тлъытэрэп.

Инесса Неупокоевам, ­Милица Грбавчевич, Елена Портягинам, ШъэоцIыкIу Миланэ, ­Александра Давиденкэм, Виктория Смолен­цевам, фэшъхьафхэм талъы­плъагъ. Гуетыныгъэ ахэлъ, ау зэ­хэщэн Iофыгъохэр ешIапIэм зэрэщагъэцакIэхэрэм уагъэрэзэнэу щытэп.

Пресс-зэIукIэр

«Динамэм» итренер шъхьаIэу Виктор Рябых къызэрэтиIуагъэу, Европэм икубокхэм афэбэнэ­щтых. Нэбгырабэ хэкIыжьыгъэми, щыIэныгъэр лъэкIуатэ, пшъэрылъхэр къэнэжьых.

«АГУ-Адыифым» итренер шъхьа­Iэу Анатолий Скоробогатовым игу­мэкIыгъохэр нахь макIэ хъухэрэп. Апэ ит команди 8-мэ ахэ­фэнхэм фэшI амалхэм ­яусэщтых.

Зичэзыу ешIэгъоу «АГУ-Адыи­фым» непэ иIэщтым текIоныгъэр къыщыдэзыхыщтыр къэшIэгъуае хъущтэу тлъытэрэп. Дышъэ медальхэм афэбэнэрэ «Астраханоч­кэр» тихьакIэ. ЕшIэгъур сыхьа­тыр 16-м Мыекуъапэ щаублэщт.

Сурэтым итхэр: «АГУ-Адыифыр» «Динамэм» дешIэ.