Щытхъур алырэгъум къыщахьы

Урысыем самбэмкIэ изэIукIэгъухэу Щэрджэскъалэ щыкIуагъэхэм 1997 — 1999-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэр ащызэнэкъокъугъэх. Дунаим самбэмкIэ идышъэ медаль къыдэзыхыгъэ Къуныжъ Мыхьамэт шIэжь зэIукIэгъухэр фэгъэхьыгъагъэх.

БэнэкIо 200 фэдиз Урысыем ишъолъыри 10-мэ къарыкIыхи, алырэгъум яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэлъэгъуагъ. Спортым щыцIэрыIохэр зэнэкъокъум рагъэблагъэхи, зэIукIэгъу гъэшIэгъонхэр афызэхащагъэх.

Олимпиадэ джэгунхэу Рио-де-Жанейро щыкIуагъэхэм дышъэ медалыр къащыдэзыхыгъэу Мудрэнэ Бислъан, спортышхом щызэлъашIэхэу Армен Биджосян, Ашот Маркарян, Алхъо Сыхьатбый, Абрам Агамирян, Ожъ Мурат, Александр Еврумян, нэмыкIхэри зэIукIэгъухэм яплъыгъэх, спортсменхэм, тренерхэм, самбэм пыщагъэхэм гущыIэгъу афэхъугъэх.

Адыгеим икIыгъэхэр яонтэгъугъэхэм ялъытыгъэу купи 9-мэ ащыбэнагъэх. Медальхэр къытфэзыхьыгъэхэр купи 7-мэ ахэтыгъэх.

Улапэ щыщ Куржь Тимур Ермэлхьаблэ къикIыгъэ Э. Мурадян 14:4-у текIуи, финалныкъом хэхьагъ. Шырые Муратрэ Дэхъужь Хъызыррэ бэнэгъухэр къашIуихьыгъэх, апэрэ чIыпIэр кг 57-рэ къэзыщэчыхэрэм якуп къыщыдихыгъ.

Тиреспубликэ ибэнакIоу Вардкез Акопян, кг 100-м къехъу, апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Дэхъужь Хъызыр, кг 57-рэ, Чэтыжъ Нурбый, кг 68-рэ, Бат Рэмэзан, кг 82-рэ, ятIонэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх. Теуцожь Алый, кг 62-рэ, Хъуадэ Ислъам, кг 74-рэ, Делэкъо Ислъам, кг 82-рэ, ТхьакIущынэ Ахьмэд, кг 90-рэ, ящэнэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх.

Тренер-кIэлэегъаджэу Хьакурынэ Дамир ыгъэсэрэ бэнэкIуи 7-мэ хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къафагъэшъошагъэх. Хъот Юнысрэ Джармэкъо Нурбыйрэ зипэщэ кIалэхэри медальхэр къыдэзыхыгъэхэм ащыщых.

Сурэтым итхэр: Чэтыжъ Нурбый, Вардкез Акопян, Хъуадэ Ислъам, Теуцожь Алый, Куржь Тимур, Дэхъужь Хъызыр, ТхьакIущынэ Ахьмэд, Делэкъо Ислъам.