ЗэIукIэгъухэм зафагъэхьазыры

Бзылъфыгъэ гандбол командэу «АГУ-Адыифыр» гъэтхапэм и 23-м, и 25-м Мыекъуапэ щешIэщт. Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэ спорт Унэшхом щыкIощт зэIукIэгъухэр гъэшIэгъон зэрэхъущтхэр спортыр зикIасэхэм ашIэ.

«Динамо» Волгоград иешIэкIо анахь дэгъухэр хэкIыжьыгъэх. «Кубань», нэмыкI командэ байхэм аштагъэх. «АГУ-Адыифыр» финалым хэхьаным фэшI апэ ит команди 8-мэ ахэфэн фае.

— ЗэIукIэгъур псынкIэ къытфэхъущтэп, — къаIуатэ гущыIэр зэIэпахызэ Инесса Неупокоевам, ШъэоцIыкIу Миланэ, Виктория Смоленцевам. — ТиешIакIохэм сымаджэу ахэтыр макIэп. Арэу щытми, текIоныгъэр къыдэтхы, гандболымкIэ зэнэкъокъухэм алъыплъэхэу къытфэгумэкIыхэрэр дгъэгушIохэ тшIоигъу.

КъэлэпчъэIутэу Светлана Кожубековам, гупчэм щешIэхэрэ Милица Грбавчевич, Елена Портягинам, нэмыкIхэм гущыIэгъу тафэхъугъ. «АГУ-Адыифыр» ауж къинэхэрэм ахэкIыжьын фаеу пшъашъэхэм алъытэ.

Гъэтхапэм и 23-м ешIэгъур пчыхьэм сыхьатыр 6-м ешIэгъур аублэщт. Гъэтхапэм и 25-м «АГУ-Адыифыр» «Астраханочкэм» тикъалэ щыIукIэщт. Зэнэкъокъур мафэм сыхьатыр 4-м аублэнэу щыт.

Сурэтым итхэр: «АГУ-Адыифым» иешIакIохэу ШъэоцIыкIу Милан, Инессе Неупокоевар, Виктория Смоленцевар.