Екатеринбург къяжэ

Мыекъопэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-р» гъэтхапэм и 28 — 29-м финалныкъом щыIукIэщт «Уралмашым». ЕшIэгъухэр къалэу Екатеринбург щыкIощтых.

ТекIоныгъэр гъогогъуи 3 къыдэзыхырэр зэнэкъокъум щылъыкIотэщт. Мэлылъфэгъу мазэм и 1 — 2-м командэхэм язичэзыу зэIукIэгъухэр Мыекъуапэ щызэхащэщтых. «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым тызэрэщигъэгъозагъэу, тиешIакIохэм яшъыпкъэу загъэхьазыры. Екатеринбург кIохэу зы зэIукIэгъум текIоныгъэр къызыщыдахыкIэ, медальхэм афэбэнэнхэмкIэ яамалхэр нахьышIу хъущтых.

Спорт зэнэкъокъухэм якIэуххэм уагъэгушIоу, уагъэгумэкIэу бэрэ къыхэкIы. Щэрджэскъалэ икомандэу «Эльбрус» зыфиIорэр ауж къинэхэрэм ахэтыгъэми, Тулэ икомандэу «Арсеналым» гъогогъуитIо текIуагъ, пчъагъэр 2:1-у къехьы. Финалныкъом хэхьанэу «Эльбрусым» гугъэхэр иIэх.

Барнаул иешIакIохэр зэкIэми анахь лъэшхэу спортым хэшIыкI фызиIэхэм алъытэ. Медальхэм командэхэр афэбанэхэзэ, зэнэкъокъур нахь гъэшIэгъон мэхъу.