Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетымрэ гъэIорышIэнымкIэ Москва дэт къэралы­гъо университетэу «Международный бизнес промышленных товаров» зыфиIорэ урысые-китай программэр щыIэныгъэм пхырызыщырэмрэ мы мафэхэм зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ.

Программэм къыдыхэлъыта­гъэу шIэныгъэу аIэкIэлъхэмкIэ бгъуитIур зэхъожьыщтых, эконо­микэм ылъэныкъокIэ специа­листхэр агъэхьазырыщтых. Уры­сые-китай программэм ипащэу Фанис Шариповыр, РУДН-м идоцентэу, программэм иэкспертэу Олег Тимофеевыр, къалэу Нинбо дэт университетым икIэлэегъаджэу Чжан Яюэ мы мафэхэм Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щыIагъэх. Зэзэгъыныгъэм къызэрэдилъытэрэмкIэ, Нинбо дэт университетым студентхэр щырагъэджэщтых.

Урысые-китай программэм илIыкIохэм апэ мы апшъэрэ еджапIэм ипащэ зыIуагъэ-
кIагъ. Зэрэзэдэлэжьэщтхэм шIуа­гъэу къыхьыщтым, Мые­къопэ къэра­лыгъо технологическэ университетыр къэзыухыхэрэм дип­ломитIу яIэным, урысые-китай гуманитар зэзэ­гъыныгъэм и Гупчэ Мые­къуапэ къыщызэ­Iуа­хыным апае ашIэн фаехэм лъэныкъуитIур атегу­щыIагъэх.

Университетым ихьакIэхэр кIэлэегъаджэхэм, факультетхэм ядеканхэм, кафедрэхэм япащэхэм заIуагъэкIагъ. Китай университетым и Дунэе колледж икIэлэегъаджэу Чжан Яюэ яеджапIэ фэгъэхьыгъэу къафиIотагъ, къыгъэлъэгъуагъ, экономикэм илъэныкъо зэ­фэ­шъхьафхэмкIэ урысые студент­хэм бакалаврэ степень яIэн зэралъэкIыщтыр, аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ технологиехэм, транспортым, медицинэм, гъомылэпхъэ продукцием икъыдэгъэкIын афэгъэхьы­гъэу къэгущыIагъ.

Нэужым Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ гъэIорышIэнымкIэ къэралыгъо университетым зэрэдэлэжьэщтхэр къэзыушыхьатырэ тхылъым кIэтхагъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу гъэсэныгъэм, шIэныгъэм, шIэныгъэ-ушэтын IофшIэнхэмкIэ апшъэрэ еджэ­пIитIум якIэлэегъаджэхэр, ясту­дентхэр зэдэлэжьэщтых.

Дунэе программэхэм ахэлэ­жьэнхэу, Урысые ­Федерацием ыкIи Китай Лъэпкъ республикэм яхэбзэгъэуцугъэхэм ялъы­тыгъэу зэдэлэжьэнхэу ра­хъу­хьагъ.

— Мы программэхэр сту­дентхэмкIэ гъэшIэгъонэу щытых. Студентхэм гъэсэныгъэ Китаими, Урысыеми ащызэра­гъэгъотын, дипломитIу яIэнэу амал щыIэ хъущт. Ащ нэмыкIэу зэзэгъыныгъэм шIогъэшхо иIэ­нэу тэлъытэ, сыда пIомэ тех­нологиякIэхэмкIэ, инновационнэ IофшIэнхэмкIэ Китаир сыдигъокIи апэ ит, — еIо Мые­къопэ къэралыгъо технологическэ университетым IэкIыб къэралхэм къарыкIырэ сту­дентхэр зыщеджэрэ факультетым ипащэу ПэшIо Фатимэ.

Делэкъо Анет.