Зы текIоныгъэ тищыкIагъ

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Уфимец» Уфа — 93:86 (21:21, 20:23, 30:19, 22:23).

Гъэтхапэм и 15-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэIукIагъэх.

Зезыщагъэхэр: А. Белоножкин — Москва, А. Андреев — Пятигорск, А. Глазин — Краснодар.

«Динамо-МГТУ-м» щешIагъэхэр, хъагъэм Iэгуаор зэрэрадзагъэм ипчъагъ: Гапошин — 16, Коротков — 19, Хмара — 15, Еремин — 19, Россов — 11, Чураев — 13, Милютин, Дуду.

«Уфимцэм» нахь къыхэщыгъэхэр: Болотских — 15, Кречетов — 12, Ланчаков — 15, Пылаев — 19, Бейгельзимер — 14. Хайрутдинов — 9.

 Бзэм, псэм афэдэу командэхэм текIоныгъэр ящыкIэгъагъ. Пчъагъэр зэрэлъыкIуатэрэм уп­чIабэ къыгъэуцущтыгъ: 14:9, 21:21, 24:26, 33:38, 41:44. Ящэнэрэ такъикъи 10-м «Динамо-МГТУ»-м ешIэгъум къэгъэзапIэ фишIыгъ.

И. Коротковым, И. Хмарэ очкоуи 3 дзыгъохэр дэгъоу агъэ­цакIэх. А. Гапошиныр хъурджэнэ чIэгъым ащыпхырыкIызэ, лъхъанчэу ыIыгъ Iэгуаор ошIэ-дэмышIэу лъагэу дедзыешъ, хъагъэм заулэрэ регъафэ. Н. Ереминыр хъурджанэм пэблагъэу пхъашэу мэбанэ, Iэгуаор ащ бэрэ ре­дзэ. ШIыкIэу къыгъотырэр зыми зэрэфэмыдэр къыхэщы. А. Милютиныр ухъумэн Iофыгъохэм нахь афэгъэзагъ. А. Чураевыр гупчэм щэбанэ, хъагъэм Iэгуаор ридзэнымкIэ хэкIыпIэ къегъоты. П. Россовым иIэпэIэсэныгъэ зэрэхигъахъорэр ешIапIэм щытэ­лъэгъу.

Андрей Синельниковыр тиспорт­сменхэм бэрэ яушъыи, те­кIо­ныгъэр къыдахынымкIэ ягуетыныгъэ къемыIыхыным фэшI зэхэщэн Iофыгъохэр къафеIуатэ. И. Коротковым исэнаущыгъэ егъэфедэ. Очкоуищ дзыгъохэр гъого­гъуи 6 ыгъэцэкIагъэх, 5-р хъагъэм ридзагъ. И. Хмарэ гъогогъуи 4 оч­коуищ дзыгъохэр дэгъоу ыгъэ­цэкIагъэх. Бысымхэр шъуамбгъоу зэрешIэхэрэр къятэжьыгъ. ХьакIэ­хэр гупчэм, хъурджанэм дэжь пхъашэу ащыбанэщтыгъэх, ау «Динамо-МГТУ-м» амалэу къыгъо­тырэм пэуцунхэ алъэкIыгъэп. Пчъа­гъэр зэрэлъыкIуатэщтыгъэр: 71:63, 78:67, 85:71, 91:81. ЗэIукIэгъур 95:86-у аухыгъ.

Пресс-зэIукIэр

«Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу Андрей Синельниковым къызэрэтиIуагъэу, тиешIакIохэм хэкIыпIэшIухэр къагъотыгъэх. Уфа зичэзыу зэIукIэгъухэу щыкIощтхэр псынкIагъо къафэмыхъущтхэу алъытэ. «Уфимцэм» итренер шъхьа­Iэу Руслан Боковым игупшысэхэр зыфэгъэхьыгъэхэр ешIэ­гъухэу Уфа щыкIощтхэр ары. ЗэIу­кIэгъуитIуми «Уфимцэм» те­кIоныгъэр къащыдихмэ, ятфэнэрэ ешIэгъур Мыекъуапэ щызэхащэщт. ТекIоныгъэр къыдэзыхырэр финалныкъом щешIэщт.

Гъэтхапэм и 18 — 19-м «Динамо-МГТУ-р» Уфа щыIукIэщт чIыпIэ командэм. Апэрэ ешIэгъур тиспортсменхэм къызахькIэ, и 19-м зэIукIэгъу командэхэм зэды­ряIэщтэп.