ТекIорэр медальхэм афэбэнэщт

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Уфимец» Уфа — 86:79 (17:21, 17:19, 19:18, 19:14, 14:7).

Гъэтхапэм и 14-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэIукIагъэх.

Зезыщагъэхэр: А. Белоножкин — Москва, А. Андреев — Пятигорск, А. Глазин — Краснодар.

«Динамо-МГТУ»: Гапошин — 17, Коротков — 24, Хмара — 12, Еремин — 20, Россов — 3, Чураев, Милютин, Дуду — 10.

ПэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр апшъэ­рэ купым щаухыгъэх. Къыдахы­гъэ чIыпIэхэм ялъытыгъэу коман­дэхэр зэIокIэх. Къалэхэу Уфа ыкIи Мыекъуапэ зэдешIэщтых. ТекIоныгъэр гъогогъуи 3 къыдэ­зыхырэр зэнэкъокъум щылъы­кIотэщт, медальхэм афэбэнэн ылъэкIыщт.

«Динамо-МГТУ-р» бэмышIэу пэшIорыгъэшъ ешIэгъум «Уфимцэм» щыIукIагъ. Зэнэкъокъур Уфа щыкIуагъ, ешIэгъуитIури Адыге­им икомандэ къыхьыгъ. Мыекъуа­пэ щыкIогъэ зэIукIэгъум хьакIэ­хэм ухьазырыныгъэ дэгъу къыщагъэлъэгъуагъ. ЕшIэгъур аухы­нымкIэ нэгъэупIэпIэгъу 24-рэ къэ­нэфэ тапэ итыгъэх. Пчъагъэр зэрэлъыкIуатэщтыгъэр: 0:7, 2:9, 11:17.

Загъорэ гугъэм тигъэгушхо­щтыгъ: 21:24, 25:26. Илья ­Хмарэ очкоуи 3 дзыгъор дэгъоу егъэ­ца­кIэ: 47:47. «Уфимцэм» щешIэрэ М. Пылаевым очко 27-рэ ригъэ­къугъ, Д. Хайрутдиновым 14, Г. Бейгельзимери 10, А. Ланча­ковым 11. «Уфимцэм» текIоны­гъэр къыдихыгъэу къыщыхъу­щтыгъ, ау зэIукIэгъур аухынымкIэ зы такъикъым нахьыбэ къэнагъэу Гапошиным, Ереминым, Дуду хъагъэм Iэгуаор радзэ.

Пчъагъэр зэфэдиз хъугъэу ешIэгъу уахътэр аухыгъ. Командэхэм такъикъи 5 къафыхагъэ­хъуагъ. П. Россовым очкоуи 3 дзыгъор дэгъоу егъэцакIэ. И. Хмарэ, А. Гапошиным пчъа­гъэм хагъахъо: 79:72. И. Корот­ковыр ухъумакIохэм апхырыкIи хъагъэм Iэгуаор ридзагъ, 84:74 пчъагъэр хъугъэ, нэгъэупIэпIэгъу заулэ тешIагъэу И. Коротковым хъурджанэм Iэгуаор редзэ. Хьа­кIэхэр мэгуIэх, ау текIоныгъэр къыдахын зэрамылъэкIыщтым еуцолIэнхэ фаеу хъугъэх.

Пресс-зэIукIэр

«Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковыр ешIэгъум икIэух зэфихьысыжьынэу игъо ифэгъа­гъэп. Тиспортсменхэм афэгу­шIуагъ, залым чIэсхэу Iэгу къафытеощтыгъэхэм «тхьашъуегъэ­псэу» къариIожьыгъ.

«Уфимцэм» ипащэу Руслан Боковыр рэхьатыгъэп. ТекIоны­гъэр командэм зэрэIэкIэкIыгъэр ыгу къеуагъ. Судьяхэм зыгорэхэр къариIо шIоигъуагъ, ау кIэ­гъожьыгъэм фэдэу къэлъэгъуагъ.

Тыгъуасэ командэхэр ятIонэрэу зэдешIагъэх. Ящэнэрэ зэIу­кIэгъур къалэу Уфа щыкIощт. «Ди­намо-МГТУ-р» «Уфимцэм» зытекIокIэ финалныкъом нэсыщт, медальхэм афэбэнэн ылъэкIыщт.