Къэгъэлъэгъонхэр зэкIэлъэкIох

ЗыгъэпсэфыпIэ-зыгъэхъужьы­пIэ чIыпIэхэу республикэм иIэхэр зыфэдэхэр цIыф жъугъэ­хэм арагъэшIэнхэм пае илъэс къэс Адыгеир Урысыем икъэ­гъэлъэгъон зэфэшъхьафхэм ахэлажьэ. Тызыхэт мазэм гъэтхэ къэгъэлъэгъонхэу «Интурмаркетым», МLTT (Путешествия и туризм), «Мир без границ» зыфиIохэрэм закъыщагъэлъагъо.

Адыгэ Республикэм туризмэмрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет мы мафэхэм «Крокус Экспо» зыфиIорэ къэгъэлъэ­гъопIэ зэхэтымрэ дунэе туристическэ къэгъэлъэгъонхэу «Ин­турмаркет-2017» зыфиIорэмрэ республикэм илъэтегъэуцо ащы­ригъэкIокIыщт.

Адыгеим истенд, техноло­гия­­кIэ­хэр агъэфедэхэзэ, республикэм ичIыпIэ дахэхэр, чIыоп­сым исаугъэтхэр, тури­с­т­иче­скэ маршрутхэр, хьа­кIэщ­хэр зыфэдэхэр къекIолIагъэхэм щарагъэлъэгъущтых. ту­ри­стиче­скэ къэгъэлъэгъонхэм компаниехэм япроект­хэмрэ яавторскэ программэхэмрэ къа­гъэлъэгъощтых, зы­гъэ­­псэ­фы­пIэ­хэр зыфэдэхэр зэ­рыт буклетхэр агощыщтых.

Адыгеим илIыкIохэм туристическэ предприятие 11-мэ япащэхэр ахэтых.

КъэкIонхэу фаех

Дунэе туристическэ къэгъэ­лъэгъонхэу «Интурмаркет» зы­фиIорэр къалэу Москва къыщы­зэIуахы зэхъум, Урысые Федерацием культурэмкIэ ими­нистрэу Владимир Мединскэр къыщыгущыIагъ, икIыгъэ илъэ­сым Урысыем игъунапкъэхэр къызэпызычырэ зыгъэпсэфа­кIо­хэм япчъагъэ, ащ ыпэрэ илъэ­сым егъэпшагъэмэ, проценти 7 хэхъуагъэу къыIуагъ. ­Хэгъэгу кIоцI туризмэр къыхэзыхыгъэ­хэр проценти 10-кIэ нахьыбэ хъугъэ.

Джащ фэдэу Урысыем нахьыбэу къэкIогъэ цIыфхэр Иран, Китаим, Кореим ыкIи Индием къызэрарыкIыгъэхэр ащ къыIуагъ. «Урысые Федерациер зыфэдэр ыкIи зыфаер къохьэпIэ СМИ-хэм зэблахъузэ къызэрагъэлъа­гъорэм емылъытыгъэу, Ев­ропэм имызакъоу, нэмыкI хэгъэгу пстэумэ ащыпсэурэ цIыфхэри тикъэ­ралыгъо къэкIонхэу фаех», — кIигъэтхъыгъ В. Мединскэм.

Ащ ыпэкIэ туризмэмкIэ федеральнэ агентствэм ипащэу Олег Сафоновым хъугъэ-шIа­гъэ­хэм япхыгъэ туризмэм тихэгъэгу зызэрэщиушъомбгъурэр къыIогъагъ. Федеральнэ программэу «Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI ыкIи IэкIыб туризмэм ащыхэгъэхъогъэныр» зыфиIорэм къыдиштэу 2017-рэ илъэсым событийнэ туризмэм зызэриушъомбгъунэу Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэу зэшIуахыщтхэм­кIэ Ростуризмэр IэпыIэгъу къа­фэхъущт. Ахэм ащыщых «Масленицэу» Ярославль щызэха­щэ­щтыр, «Шашлык-Машлыкыр» (Чэчэн Республикэр), «Медо­ву­хэр» (Суздаль), «О, да! ­Еда» (Краснодарскэ краир) зыфаIо­хэрэр.

Тэ тиреспублики ахэм ахэхьан ылъэкIыщт, «Къэбым и Мафэ», «Адыгэ къуаем и Ма­фэ», нэмыкI лъэпкъ мэфэкIхэри туристхэм ашIогъэшIэгъоныщтых. Ахэр Адыгеим илъэс къэс зэрэщызэхащэхэрэр цIыф жъугъэ­хэм нахьышIоу арагъэшIэным пай туризмэмрэ зыгъэпсэфыпIэ­хэмрэкIэ комитетыр туристическэ къэгъэлъэгъонхэм ренэу зыкIахэлажьэрэр.

(Тикорр.).