Зэнэкъокъу зэхащэ

Журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын афэзыгъэшъошэрэ Комиссием гъэтхапэм и 9-м зэхэсыгъо иIагъ.

Адыгэ Республикэм и Президент 2008-рэ илъэ­сым мэлылъфэгъум и 30-м ышIыгъэ Указэу N 41-р зытетэу «Журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын ехьылIагъ» зыфиIорэм диштэу мыщ унашъо ща­штагъ 2017-рэ илъэсым журналистикэм ылъэны­къокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIу­хьафтын зыфагъэшъуашэ зышIоигъохэм азыфагу зэнэкъокъу шъхьэихыгъэ зэрэзэха­щэщтым­кIэ цIыф­хэм макъэ ягъэ­Iугъэнэу.

Гъэзетхэм (журналхэм) къащыхаутыгъэхэмкIэ шIу­хьафтынэу сомэ мин 50, теле-, радиокъэтынхэмкIэ — сомэ мин 50 аратыщт. Журналистикэм ылъэ­ныкъокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIу­хьафтын афэзыгъэ­шъо­шэрэ Комиссием (ыуж­кIэ Комиссиер тIозэ дгъэ­кIощт) журналист IофшIа­гъэхэмрэ документхэмрэ 2017-рэ илъэсым чъэпыогъум и 1-м къыще­гъэжьагъэу шэкIогъум и 1-м нэс аIихыщтых, шэ­кIогъум и 1-м къыщегъэ­жьагъэу и 30-м нэс ахэм ахэплъэщт. ШIухьафтыныр зыфэгъэшъошагъэмэ хъу­щтхэр къызэрагъэлъэ­гъорэ, IофшIагъэхэр зэра­Iахырэ шIыкIэм Адыгэ Республикэм лъэпкъ Iоф­хэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэ­пхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет исайтэу www. adygkomnac. ru зыфиIорэм нэIуасэ зы­щыфашIын алъэкIыщт. Адыгэ Республикэм и Президент 2008-рэ илъэ­сым мэлылъфэгъум и 30-м ышIыгъэ Указэу N 41-р зытетэу «Журналистикэм ылъэныкъо-
кIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын ехьылIагъ» зыфиIорэр ащ къихьагъ.

Документхэр Комис­сием итхьаматэ игуадзэу, Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащы­псэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъу­гъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу А. А. Шъхьэлахъом ешъухьылIэх. Тел. (8772) 52-36-01, факс (8772) 52-10-16, mail: komnac 01@ramler.ru, ур. Крестьянскэр, 236, я 49-рэ каб.