Ахъщэ нэпцIхэм якъегъэкIокIын пэуцужьых

Адыгэ Республикэм ихэбзэухъумэкIо къулыкъухэм япащэхэр зыхэлэжьэгъэ координационнэ зэхэсыгъо джырэблагъэ щыIагъ. Ар зэрищагъ АР-м ­ипрокурор шъхьаIэу Василий Пословскэм.

Ахъщэ нэпцIхэр къезыгъ­э­кIокIыхэрэр къыхэгъэщыгъэн­хэмкIэ ыкIи ахэм апэшIуекIо­гъэнымкIэ хэбзэухъумэкIо къу­лыкъухэм Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэм зэхэсыгъор афэгъэ­хьыгъагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх координационнэ советым хэтхэр, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм ыкIи чIыпIэ подразделениехэм япащэхэр, УФ-м и Гупчэ банк и Къы­блэ гъэIорышIапIэу АР-м щыIэм и Лъэпкъ банк итхьаматэ игуадзэ, къэлэ ыкIи район прокурорхэр, нэмыкIхэри.

Iофтхьабзэм пэублэ гущыIэ къыщишIызэ В. Пословскэм къызэриIуагъэмкIэ, мы уахътэм ахъщэ Iэрылъхьэр бэу къы­рагъэкIокIы, ахъщэ нэпцIхэр зэ­рагъэфедэхэрэм къэралыгъом иэкономикэ чIэнэгъэшхо регъэшIы.

Прокуратурэм зэфэхьысыжьэу ышIыгъэхэм къызэрагъэ­лъэгъуагъэмкIэ, ахъщэ нэпцIхэу къаIахыхэрэм янахьыбэр мини 5 хъурэ банкнотхэр ары. Сомэ мин хъурэ ахъщэ нэпцI банк­нотхэм япчъагъэ нахь макI. Ыпэрэ илъэсхэм афэдэу ахъщэ нэпцIхэм янахьыбэр зыщыIуа­гъэкIырэр сатыушIыпIэ ыкIи фэIо-фашIэхэр зыщагъэцэкIэрэ чIыпIэхэр арых. Ахъщэ нэпцIыр къезыгъэкIокIыхэрэм анахьэу къыхахыхэрэр машинэхэм гъэстыныпхъэ зыщарагъэхъорэ станциехэр, бэдзэрхэр, гъогунапцэмэ аIут тучан цIыкIухэр арых. Сыда пIомэ мы зигугъу къэтшIыгъэ сатыушIыпIэхэм ви­деолъыплъэн системэхэр ыкIи ахъщэр зэрауплъэкIурэ хэ­ушъхьа­фыкIыгъэ техникэр ачIэтхэп.

2016-рэ илъэсым ахъщэ нэ­пцIыр къызэрэрагъэкIокIырэм епхыгъэ бзэджэшIагъэу Адыге­им щагъэунэфыгъэм ипчъагъэ процент 35,3-кIэ е хъугъэ-шIэгъэ 12-кIэ нахьыбэ хъугъэ.

Мы бзэджэшIагъэм ебэны­гъэнымкIэ хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм яIофшIэн агъэлъэшын ыкIи шIуагъэ къытэу агъэ­псын зэрэфаер АР-м ипрокурор кIигъэтхъыгъ. Джащ фэдэу бзэджэшIагъэм икъычIэ­гъэщынкIэ IофшIэныр агъэлъэ­шынэу, ахъщэ нэпцIым икъе­гъэ­кIокIынкIэ пэшIорыгъэшъ Iоф­тхьабзэхэр икъоу зэхащэнхэу къафигъэпытагъ.

Нэужым АР-м ипрокурор игуадзэу Антон Герасимовыр ахъщэ нэпцIым икъегъэкIокIын епхыгъэ бзэджэшIагъэм икъы­чIэгъэщынкIэ ыкIи ащ ебэны­гъэнымкIэ Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэм нахь игъэкIотыгъэу къатегущыIагъ.

ХэбзэухъумэкIо къулыкъухэм хэукъоныгъэу ашIыхэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэм фэшI гъэ­лъэшыгъэ шIыкIэм тетэу прокуратурэр алъыплъэн ыкIи ведомственнэ уплъэкIунхэр нахьыбэрэ зэхэщэгъэнхэ фаеу АР-м ипрокурор шъхьаIэу А. По­словскэм кIэухым къы­Iуагъ. АщкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе лъэныкъохэр къыгъэнэфагъэх.

КIАРЭ Фатим.