Адыгеир Урысыем ишъолъыр анахь дэгъухэм ахалъытагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм республикэм иотраслэ министерствэхэм япащэхэм джырэблагъэ зэIукIэгъу адыриIагъ. Анахь Iофыгъо шъхьаIэхэм ащыщыгъэр бэмышIэу КъумпIыл Мурат Москва зыщэIэм федеральнэ ведомствэхэм яIэшъхьэтет­хэм адыриIэгъэ зэIукIэгъухэм якIэуххэм ятегущы­Iэн ары.

Ахэм зыкIэ ащыщ Рособрнадзорым ипащэу Сергей Кравцовым дыриIэгъэ зэдэгущыIэ­гъур. Зэтыгъо къэралыгъо ушэ­тынхэр Адыгеим зэрэщызэхащэхэрэм осэшIу ащ къыфишIыгъ ыкIи илъэсэу икIыгъэм икIэуххэмкIэ къэралыгъо кIэух аттестацием изэхэщэн анахь дэгъоу гъэпсыгъэ зыщыхъугъэ шъолъырхэм ар ахилъытагъ. Ащ дакIоу Сергей Кравцовым къы­зэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм ипащэхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе зигъо Iофы­гъохэр джыри щыIэх.

«Илъэсэу икIыгъэм шэпхъэ пстэуми атегъэпсыхьагъэу ушэ­тынхэр кIуагъэх. Зэтыгъо къэралыгъо ушэтынхэм язэхэщэн бэкIэ нахьышIоу зэрэкIуагъэм дакIоу еджакIохэм яIофшIагъэ­хэми якIэуххэм нахь уагъэрэ­зэнэу щытыгъ. Ау, сыд Iо фае­ми, джыри нахь шIогъэ икъу хэлъэу, уахътэм къыгъэуцурэ пшъэрылъыкIэхэм, кIэу къыхахьэхэрэм нахь адиштэу а Iофыр зэхэщэгъэн фае. Сы­зэрэгугъэрэмкIэ, мы илъэсми мытэрэзыныгъэхэр хэмыхъу­хьэхэу, зэрищыкIагъэм тетэу ушэтынхэр зэхащэщтых, еджа­пIэр къэзыухыхэрэми шIэныгъэ дэгъу къагъэлъэгъощт», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм гъэсэны­гъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминист­рэу КIэрэщэ Андзаур къызэ­ри­­IуагъэмкIэ, ушэтынхэр зэрэ­кIощтхэ шIыкIэр агъэнэфагъ, предметхэм анахьыбэхэмкIэ гурыт баллыр къаIэтын алъэ­кIыгъ.

Мы уахътэм къэралыгъо кIэух аттестацием изыфэгъэхьазырын макIо. Муниципаль-
нэ образование пстэуми пэ­шIо­рыгъэшъ ушэтынхэр ащызэхащэх. Джащ фэдэу еджа-
пIэр къэзыухыхэрэр психологическэу ушэтынхэм афэгъэхьазырыгъэнхэм епхыгъэ Iоф­тхьабзэхэри зэрахьэх. Республикэм ичIыпIэ пстэуми ушэтынхэм язэхэщэн епхыгъэ Iо­фыгъохэмкIэ «линие стырхэм» Iоф ашIэ.

2017-рэ илъэсым къэралыгъо кIэух аттестацием я 11-рэ классхэр къэзыухырэ нэбгы­рэ 1277-рэ, я 9-рэ классхэр къэзыухырэ нэбгырэ 4185-рэ хэлэжьэщт. ЕджапIэр къэзыу­хырэ нэбгыритIумэ, блэкIыгъэ илъэсхэм къэзыухыгъэ нэбгырэ 89-мэ ипIалъэм къыпэу ушэтынхэр атынхэу агъэнэфагъ.

КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэ­ныгъэмрэкIэ иминистрэ пшъэрылъ къыфишIыгъ шIэныгъэу арагъэгъотыхэрэм джыри нахь закъырагъэIэтынэу, федеральнэ министерствэхэм нахь чанэу адэлэжьэнхэу, Рособрнадзорым игъоу ылъэгъурэ методическэ Iофтхьэбзэ зэфэ­шъхьафхэр зэкIэ къыдалъытэнхэу. Ащ нэмыкIэу Урысые Федерацием и Правительствэ дэжь щыIэ Финанс университетым зэрэдэлэжьэщтхэмкIэ Iофыгъоу къэуцухэрэр зэкIэ зэхафынхэу, Адыгеим иеджапIэхэр къэ­зыухырэмэ ащыщхэу анахь шIэныгъэ куу зиIэхэр ащ ще­джэнхэу агъэкIонхэу. Джащ фэ­дэу КъумпIыл Муратрэ апшъэ­рэ еджапIэм иректорэу Михаил Эскиндаровымрэ а Iофым епхыгъэ зэзэгъыныгъэхэр Москва щызэдашIыгъэх.