«Къэгъэгъэ патруль»

Джа цIэр зиIэ Iофтхьабзэр бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ ипэгъокIэу къэралыгъо автоинспекторхэм зэхащагъ.

Ащ хэлэжьагъэх апшъэрэ еджапIэхэм ястудентхэр, ­гурыт еджапIэхэм ащыщхэм якIэлэ­еджакIохэр. Пстэури зэгъусэхэу гъогум техьэхи, машинэр зезыфэрэ бзылъфыгъэхэр къа­гъэуцухэзэ, къэгъагъэхэр аратыгъэх, гущыIэ фабэхэр апа­гъохыгъэх.

Трахъо Байзэт.