ТичIыопс — тибаиныгъ

2017-рэ илъэсыр экологием и Илъэ­сэу зэрагъэнэфагъэм къыдыхэлъытагъэу Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр щызэхащэх.

Ахэм ащыщ мы мафэхэм чIыопс паркхэм ыкIи Адыгеим ит саугъэтхэм афэгъэхьы­гъэу студентхэм агъэхьазыры­гъэхэр къызщыраIотыкIыгъэр. Ап­шъэрэ еджапIэм итхылъ­еджапIэ ар щыкIуагъ.

Адыгеим ипсыкъефэххэм, чIыопсым исаугъэтхэм, Кавказ биосфернэ заповедникым, чIыопс паркэу «Тхьа­чIы­шхо», гъочIэгъхэм, ландшафтым ыкIи нэ­мыкIхэм афэгъэхьы­гъэу студентхэм бэ гъэшIэгъонэу къа­Iо­тагъэр.

Зыщамыгъэунэфы­гъэ чIы­пIэхэм хэкIыр зэращыратэкъурэр гумэкIыгъоу сыди­гъо­кIи щыт. Ащ къытегу­щыIагъ Щэджэ Саидэ. Мые­къопэ къэралыгъо технологическэ университетым гъэIорышIэнымкIэ ифакультет иящэнэрэ курс ар ще­джэ. Мыекъуапэ ыкIи Мые­къопэ районым шапхъэхэм адимы­штэу хэкIыр зэращы­ратэкъурэр ащ ыгъэунэфыгъ. Анахьэу цIыфхэм зызщагъэпсэфырэ чIыпIэхэр ары пыдзафэхэр зыдэщылъхэр. Ты­къэзыуцухьэрэ дунаир къэбзэ­ныр, ар къэухъу­мэгъэныр бэкIэ зэпхыгъэр цIыфхэм язекIуакIэ зыфэдэр ары.

Саидэ Интернетыр къызфи­гъэфедэзэ Урысыем, IэкIыб къэралыгъохэм ащызэхащэрэ Iоф­тхьабзэхэр зэригъэшIагъэх. Сэ­нэ­хьатэу къыхихыгъэмкIэ адми­нистрацием Iоф зэришIэрэр зэ­ригъэшIагъ, ар къыриIоты­кIыгъ.

Iофтхьабзэм икIэухым биологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу В. Акатовым экологием ылъэныкъокIэ гумэкIыгъоу щыIэхэм, ахэм хэкIыпIэу яIэн ылъэкIыщтхэм къатегущыIагъ.

Делэкъо Анет.

Сурэтым итыр: Iофтхьабзэм хэлэжьэгъэ студенткэу Марина Карбашян.

Тезыхыгъэр Iэшъынэ Ас­лъан.