ЦIыфмэ яеплъыкIэ къыдэлъытэгъэным фэшI

Урысые народнэ фронтым ишъолъыр къутамэу Адыгеим щыIэм мы мафэхэм зэхэсыгъо иIагъ. Апэрэ Iофыгъоу Iофтхьабзэм къыщаIэтыгъэр хэбзэнчъэу джэгупIэ автоматхэр къызэрэзэIуахыхэрэр ары. БэмышIэу мы гумэкIыгъом нахь игъэкIотыгъэу зыщытегущыIэгъэхэ Iэнэ хъурае зэрэзэхащэгъагъэр, зэфэхьысыжьэу фэхъугъагъэри зэхэсыгъом агу къыщагъэкIыжьыгъэх.

ДжэгупIэ чIыпIэхэр имытыжьынхэм фэгъэхьыгъэ уна­шъор апэрэу къызыщыдагъэкIы­гъа­гъэхэм Адыгэ Республикэр ащыщыми, Мыекъуапэ дэтхэм япчъа­гъэ хэхъо. НэмыкIыцIэхэр къафаугупшысыхэзэ къалэм ичIыпIэ пчъагъэмэ къащызэIуа­хыгъэу Iоф щашIэ. ГъэрекIо ащ фэдэ чIыпIэ 29-рэ къулы­къушIэхэм ауплъэкIугъ, мыгъэ мыщ фэдэу 10 фэдиз Мыекъуа­пэ ща­гъэ­унэфыгъ. Арэу щытми, охътэ тIэкIу зытекIыкIэ, шIыкIакIэхэр къызыфагъэфедэхэзэ икIэрыкIэу къызэIуахы­жьых. Хэбзэнчъэу къы­зэIуахы­хэрэ джэгупIэ чIы­пIэхэр цIыф кIуапIэ мэхъух. Хэбзэгъэуцу­гъэм димыштэрэ джэгукIэм зыныбжь имыкъугъэ­хэр пыщагъэ­хэ мыхъунхэм пае пэшIорыгъэшъэу ахэм Iоф адэп­шIэн, зэрарэу къыхьырэр къа­фэпIотэн, ябгъэ­лъэгъун зэрэфаер Iофтхьабзэм къыщаIуагъ.

Джащ фэдэу мы аужырэ илъэс­хэм интернетыр къызыфагъэфедэзэ наркотикхэр къыз­IэкIагъахьэхэ хъугъэ. Ахэр зы­щащэхэрэ сайтхэм ярекламэхэр чIыпIэ зэфэшъхьафхэм къатыратхэхэу аублагъ. Унэ дэпкъхэм, хэкIыр зэрылъ бакхэм, асфальтым инхэу ахэр ате­тхагъэх. АхэмкIэ сайтым зы­хахьэхэкIэ, дахэу гъэкIэрэ­кIа­гъэ­хэу наркотическэ вещество зыхэлъхэу яIэхэр, ахэр зыуа­сэхэр, IофшIэпIэ чIыпIэхэр зэрарагъэгъотыхэрэр алъэгъу. Мы гумэкIыгъом зэрэпэшIуекIощтхэм еусагъэх, зэхэгущыIэжьыгъэх.

Джащ фэдэу зэхэсыгъом щатегущыIагъэх зыщамыгъэунэфыгъэ чIыпIэм хэкIыр зэрэщыратэкъурэм пэшIуекIонхэм пае шIэгъэн фаехэм. Ащ къы­зэрэщаIуагъэмкIэ, Урысыем ма­фэм нэбгырэ мин 20-м фэдиз­мэ зыщамыгъэунэфыгъэ чIы­пIэхэм хэкIыр ащыратэкъу. Мы гумэкIыгъом пэшIуекIогъэным фэшI Урысые Народнэ фронтым ипащэу Владимир Путиныр Интернет-картэхэр зэха­гъэуцонхэм фэгъэхьыгъэу къэ­гущыIагъ. Ащ ишIуагъэкIэ, хэтрэ цIыфи чIыопсыр къыухъумэн ылъэкIыщт. Проектэу «Генеральная уборка» зыфиIорэм Iоф ышIэнэу ригъэжьагъ. Ащ пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр хэкIыр зыщыратэкъурэр цIыфхэм къа­гъотын закъор арэп, ар а чIы­пIэм Iуарагъэхыжьыным фэбэ­нэн­хэ фае. «Kartasvalok.ru» зы­­фиIорэ сайтым шIоигъоныгъэ зиIэ пстэури ихьан ыкIи зыща­мыгъэунэфыгъэ чIыпIэхэм хэ­кIыр щыратэкъугъэу алъэгъугъэ­мэ, рагъэхьан алъэкIыщт. Нэужым хэкIыр а чIыпIэм Iуахы­жьы­гъэми, мы сайтымкIэ лъыплъэнхэ амал цIыфмэ яIэщт.

Гъогухэм язытет Урысые на­роднэ фронтым ынаIэ нахь зэ­рэтыригъэтыщтыри зэхэсыгъом зыщытегущыIэгъэхэ Iофыгъохэм  ащыщ. ЫпэкIэ къызэрэщытIуа­гъэм фэдэу, мы лъэныкъоми цIыф къызэрыкIохэр хэлэжьэн­хэ алъэкIыщт. «Dorogi-onf.ru» зыфи­Iорэ сайтым шIоигъоныгъэ зиIэ цIыфыр ихьан, гъогум изы­тет ымыгъэрэзагъэмэ, картэмкIэ а чIыпIэр къыгъотын ыкIи хи­гъэунэфыкIын ылъэкIыщт. Ана­хьэу гъэцэкIэжьынхэр зищы­кIа­гъэу алъытэрэри джащ фэдэу къыхагъэщын амал яIэщт. Мыхэм зэфэхьысыжьэу афэхъухэ­рэр шъолъырхэм яадминистрациехэм афагъэхьыщтых, ахэм адакIоу 2017 — 2018-рэ илъэс­хэм гъэцэкIэжьынхэу ашIыщт­хэр зыфэдэщтхэр агъэ­нэфэ­щтых.

НэкIубгъор
зыгъэхьазырыгъэр
Гъонэжьыкъо Сэтэнай.