АдыгеимкIэ тыда узщыпсэункIэ анахь дэгъур?

2016-рэ илъэсым цIыфхэм яфэIо-фашIэхэр афэгъэцэкIэ­гъэнхэмкIэ республикэм имуниципалитетхэм яIофшIагъэхэм кIэухэу афэхъугъэхэр зэфахьы­сыжьыгъэх. Илъэсым къыкIоцI къалэхэм, районхэм ащыпсэухэрэм заIуагъакIэхэзэ, яуп­чIыхэзэ технологие шапхъэхэм ялъытыгъэу, ащ къыдилъытэрэ Iофыгъуи 6-мэ яджэуапхэр зэрагъэшIагъ — транспортым ылъэныкъокIэ цIыфхэм яшIо­игъоныгъэхэр зэрагъэцакIэхэрэр, автомобиль гъогухэм язытет зыфэдэр, фабэр, псыр, электро­энергиер, газыр къазэраIэкIа­гъахьэхэрэм зэригъэразэхэрэр.

Мониторингэу зэхащагъэм икIэуххэр зызэфахьысыжьхэм, транспортым ылъэныкъокIэ цIыф­хэм яшIоигъоныгъэхэр анахь дэгъоу зыщагъэцакIэу къычIэкIыгъэр — балли 100 къэзыхьыгъэхэр Адыгэкъалэрэ Шэуджэн районымрэ. Автомобиль гъогухэм язытеткIэ республикэмкIэ анахь баллышхо — 98 — 99-рэ зыфагъэуцу­гъэхэр Кощхьэблэ районымрэ Адыгэкъалэрэ. Фабэр икъоу ыкIи игъом аIэкIэгъэхьэгъэ­нымкIэ джыри апэ ишъыгъэхэр Адыгэкъалэрэ Кощхьэблэ районымрэ.

Республикэ мониторингым икIэуххэм нафэ къызэрашIы­гъэмкIэ, анахь гупсэфэу зыщып­сэухэрэр, апэрэ чIыпIэр зыубы­тыгъэр Адыгэкъал. ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ лъэныкъуи­хэу уплъэкIунхэр зэрэрагъэ­кIокIыгъэхэмкIэ пунктитфымкIэ балли 100 ыкIи я 6-мкIэ — гъогухэм язытет закъокIэ — балл 98-рэ къыхьыгъ. ЯтIонэрэ чIы­пIэр зыубытыгъэр Тэхъутэмыкъое районыр ары.