ФэгъэкIотэныгъэхэр яIэщтых

Гурыт еджапIэхэм яапшъэрэ классхэм ащеджэхэрэм ыкIи гурыт сэнэхьат зыщызэрагъэгъотырэ еджапIэхэр къэзыухыхэрэ ныбжьыкIэхэм апае Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым мэзаем и 14-м къыщегъэжьагъэу и 27-м нэс олимпиадэхэр щыкIощтых.

ЗэхэщакIохэм къызэраIуа­гъэм­кIэ, 2016 — 2017-рэ еджэгъу илъэсхэм апшъэрэ еджапIэм ичIэхьан шапхъэхэм ялъытыгъэу олимпиадэхэр зэхащэх. ТекIо­ныгъэ къыдэзыхыхэрэм мыщ чIэхьанхэм фэшI фэгъэкIотэ­ныгъэхэр яIэщтых.

УрысыбзэмкIэ, хьисапымкIэ, физикэмкIэ, химиемкIэ ыкIи обществознаниемкIэ олимпиадэхэр зэхащэщтых. Ахэр тIо­уцугъоу гощыгъэщтых. Апэрэ уцу­гъор мэзаем и 15-м къыщегъэжьагъэу и 17-м нэс кIощт ыкIи ащ балл 50-м ехъу къыщизыхыхэрэр арых къыкIэлъы­кIорэ уцугъом хэлэжьэнхэ зылъэкIыщтхэр. ЯтIонэрэр мэза­ем и 20-м къыщегъэжьагъэу и 27-м нэс щыIэщт. Мыщ гъэ­хъагъэу щашIыхэрэм ялъытыгъэу Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым чIэ­хьанхэм пае балл тедзэхэр къафашIыщтых. ТекIоныгъэ къыдэзыхыгъэхэм — балли 10, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ къызфагъэшъошагъэхэм балли 8 къафыхагъэхъощт.

(Тикорр.).