НыбжьыкIэхэм яушэтыпI

Урысыем и Къыблэ шъолъыр дзюдомкIэ изэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щыкIуагъ. Илъэс 23-м нэс зыныбжьхэр бэнэпIэ алырэгъум щызэIукIагъэх.

Дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 ичемпионэу, Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат, Олимпиадэ джэгунхэм дзюдомкIэ дышъэ медальхэр къащыдэзыхыгъэхэу Ар­сен Галстян, Мудрэнэ Бис­лъан, республикэм физкультурэмрэ  спортымрэкIэ и Комитет ит­хьаматэу Дэгужъые Мурат, ащ игуадзэу Андрей Бородин, нэмыкI спортсмен цIэрыIохэр, тренерхэр зэнэкъокъухэм яплъыгъэх, спортсменхэм гущыIэгъу афэхъу­гъэх.

Адыгэ Республикэм ибэнакIо­хэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къафагъэшъошагъэх. ПашIо Алый, кг 60, дышъэ медалыр къыдихыгъ. Тренерхэр Нэпсэу Бислъанрэ Акъущэ Бислъанрэ. Краснодар краим илIы­кIоу Блый Аюбэ ятIо­нэрэ хъугъэ, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Псеун Мурат спортсмен ныбжьы­кIэм ипащ.

Республикэм инарт шъаохэу Тулпэрэ Ахъмэтрэ Щыгъущэ Амиррэ, кг 66-рэ, финалым щызэIу­кIагъэх. А. Тулпарэм апэ­рэ чIыпIэр къыдихыгъ, тренерыр Беданэкъо Байзэт. А. Щыгъущэм ипащэх тренер-кIэлэегъа­джэ­хэу Беданэкъо Рэмэзанрэ Роман Оробцовымрэ.

Килограмм 73-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп Краснодар краим ибэна­кIохэр нахь щылъэшы­гъэх. Адыгеим щыщхэу Олег Саниныр ящэнэрэ, Сардион Липаридзе я 8-рэ хъугъэх.

Сэнаущыгъэр, кIуачIэр нахь зыщагъэфедэхэрэ купхэм ащыщэу кг 81-м нэс къэзыщэчыхэрэм Краснодар краим ибатырэу Руслан Дудниковыр щатекIуагъ. Ордэн Заур ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Тренерхэр Беданэкъо Рэмэзанрэ Шъынэхъо Муратрэ. Краснодар краим фэбэнагъэхэу Къэгъэзэжь Руслъан я 3-рэ, Тхьаркъохъо Казбек я 6-рэ, Рос­тов хэкум икомандэ хэтэу Къушъхьэ Джамболэт я 5-рэ хъу­гъэх.

Кобл ТIахьир, кг 90-рэ, ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, тренерыр Нэпсэу Бислъан. Михаил Мишиныр ятфэнэрэ хъугъэ, Роман Оробцовым егъасэ. Бастэ Ислъам, кг 100, яхэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Килограмми 100-м нахьыбэ къэзыщэчыхэрэм якуп Краснодар краим ибатырэу Руслан Шахбазовым IэпэIэсэныгъэ ин къыщигъэлъэ­гъуагъ, хэпшIыкIэу зэкIэми анахь лъэшыгъ. Адыгеим щыщхэр мы купым щыбэнагъэхэп.

Пшъашъэхэм язэIукIэгъухэр

Мария Дорофеевар, кг 48-рэ, иIэпэIэсэны­гъэкIэ къахэщыгъ, алырэгъум бэнэгъухэр дахэу щырихыгъэх, апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. Краснодар краим пшъа­шъэр щыщ. Адыгеим щапIугъэ Дарья Ищенкэр ящэнэрэ хъугъэ, пащэр Игорь Вержбицкий.

Къэлэбый Рузанэ, кг 52-рэ, ятIонэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ, тренерыр Роман Оробцов. Рузанэ иIэпэIэсэныгъэ хигъэхъон ылъэкIыщт. псынкIэу хэкIыпIэ­шIу­хэр къегъотых.

Нэгъуцу Даннэ, кг 57-рэ, дышъэ медалыр къыдихыгъ. Тренерхэр Д. Нэгъуцумрэ З. Шъхьэлахъомрэ. Даннэ Краснодар краим икъуаджэу Агуе щыщ, спорт унагъом ща­пIугъ. Дзюдор шIогъэшIэгъон. Адыгеим ибэнакIохэу Светлана Иушинар ящэнэрэ, Анжелика Гунько ятфэнэрэ хъугъэх.

Адыгеим щыщэу Надежда Лоц­ман, кг 63-рэ, ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, тренерыр Игорь Верж­бицкий. Килограмм 78-м къехъу­хэрэм якуп Краснодар краим щыщхэр щызэнэкъокъугъэх, Кристина Усовам апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Килограмм 70-рэ, 78-рэ, ащ къехъухэрэм Адыгеим ипшъашъэхэр ахэтыгъэхэп.

Зэфэхьысыжьхэр

Зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Мурат Тебуевым зэрилъытэрэм­кIэ, зэхэщэн Iофыгъохэр дэгъоу агъэцэкIагъэх. Спортым щыцIэры­Iохэу Хьасанэкъо Муратэ, Арсен Галстян, Мудрэнэ Бис­лъан, Емыж Арамбый, Алхъо Сыхьат­бый, Рудольф Бабоян, Беданэкъо­хэу Рэмэзанрэ Байзэтрэ, нэ­мыкIхэри бэнакIохэм аIукIагъэх, физкультурэмрэ спортымрэ хэхъо­ныгъэ ягъэшIыгъэным тегу­щыIа­гъэх.

— СинэIуасэхэм, спортым ныбджэгъу къыщысфэхъугъэхэм, Мые­къуапэ кIэлэегъаджэу щысиIа­гъэхэм, дзюдор зышIогъэшIэ­гъон­хэм саIукIагъ, — къытиIуагъ Мудрэнэ Бислъан.

Физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ Институтым ипащэу Бгъуашэ Айдэ­мыр, тренер-кIэлэегъаджэхэу Бастэ Сэлым, Хьэшхъуанэкъо Айвар, Нэпсэу Бислъан анахьэу къыхагъэщыгъэр ныбжьыкIэхэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъоныр яп­шъэ­рылъ шъхьаIэу зэралъытэрэр ары.

— Апэрэ чIыпIэр къызэрэдэсхыгъэм фэшI тренерхэм «тхьа­шъуегъэпсэу» ясIожьы сшIоигъу. Урысыем икIэух зэIукIэгъухэм за­фэзгъэхьазырыщт, — игупшысэхэм тащигъэгъозагъ ПашIо Алый.

— Фэдз сыщыщ, Мыекъуапэ зыщызгъэсагъ, Ермэлхьаблэ Iоф щысэшIэ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу, Европэм самбэмкIэ ичемпионэу Псеун Мурат. — Рио-де-Жанейро щыкIогъэ Олимпиадэ джэгунхэм дышъэ медальхэр къащыдэзыхыгъэхэу Виктория Ка­лининамрэ Мудрэнэ Бислъанрэ Мыекъуапэ къырагъэблагъэхи, да­хэу зэрапэгъокIы­гъэ­хэр, адыгэ джэгоу Правительст­вэм и Унэ ыпашъхьэ щызэхащагъэр егъашIи сщыгъупшэжьы­щтэп.

Хьажэкъо Мэдинэ Шапсыгъэ шъолъырым щэпсэу, зэнэкъокъум щилъэгъугъэр зэфихьысыжьыгъ. Адыгеим испорт псэуалъэхэм япчъагъэ зэрэхэхъуагъэм мэхьэнэ ин иIэу елъытэ.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэ кIалэхэр, финалым щыбэнэгъэ пшъашъэхэр Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъо­къоу гъэтхэпэ мазэм къалэу Ке­мерово щыкIощтым хэлэжьэ­щтых.

Сурэтхэр зэнэкъокъум къыщытетхыгъэх.