Хьасанэкъо Мурат шIэныгъэлэжьхэм афэгушIуагъ

Урысые Федерацием и Феде­ральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Ду­мэ идепутатэу Хьасанэкъо Му­рат федеральнэ къэралыгъо бюджет учреждениеу «Къэгъа­гъэхэмрэ субтропическэ культу­рэхэмрэ якъэгъэкIын фэгъэзэгъэ Урысые научнэ ушэтэкIо инсти­тутым» и Адыгэ къутамэу Мые­къопэ районымкIэ поселкэу Цветочнэм щыIэм иIофышIэхэм бэмышIэу аIукIагъ.

Адыгэ къутамэр зыфэгъэзэгъэ лъэныкъо шъхьаIэхэм зэу ащыщ Адыгэ Республикэм икъу­шъхьэлъапэхэм къащыкIын ылъэ­кIыщт щай лъэпкъхэу чъыIэм щымыщынэхэрэр къыхэхыгъэнхэр.

Щаимрэ субтропическэ культурэхэмрэ якъэгъэкIын фэгъэ­зэгъэ Урысые научнэ ушэтэкIо ин­ститутым иIофышIэхэм апэ дэдэ 1938-рэ илъэсым имэлылъфэгъу — ижъоныгъокIэ мазэхэм щаир Адыгеим щалэжьэу рагъэжьэгъагъ. Мыекъопэ рай­онымкIэ поселкэу Шунтук, Мые­къопэ опытнэ станциеу ВИР-м, поселкэхэу Севастопольскэм, Мер­кулаевкэ, Дагестанскэм щай хьасэхэм ащадэлажьэщтыгъэх. СССР-р зызэбгырэзыжь нэуж Адыгэ опорнэ пунктыр къэгъа­гъэхэмрэ субтропическэ культу­рэхэмрэ якъэгъэкIын фэгъэзэгъэ Урысые научнэ ушэтэкIо инсти­тутым хагъэхьажьыгъагъ. Нэужым, 2006-рэ илъэсым, ­Адыгэ къутамэ ар хъужьыгъэ.

Къэралыгъо Думэм идепутат Адыгэ къутамэм иIофышIэхэм ямэфэкIкIэ зэIукIэм щафэгу­шIуагъ: «Урысыем инаукэ и Ма­фэ зыщыхагъэунэфыкIырэм ехъу­лIэу непэ тызэрэзэIукIагъэр къызфэзгъэфедэзэ, шъо, шIэ­ны­гъэлэжьхэм, шъуимэфэкIкIэ сышъуфэгушIо, псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шъуиунагъохэм гъот арылъынэу, шъуиIофшIэнкIэ гъэ­хъэгъакIэхэр шъушIынэу сышъу­фэлъаIо сшIоигъуагъ».

Хьасанэкъо Мурат Адыгэ къу­тамэм ипащэхэм ягъусэу по­селкэу Цветочнэм дэт ­музеим иэкспонатхэм нэIуасэ зафи­шIыгъ.

«ШъуиIофышIэхэр тарихъым икъэухъумэн зэрэфэсакъыхэрэр, музеим къычIахьэхэрэм мэ­хьа­нэшхо зиIэ къэбархэр алъыгъэ­Iэсыгъэнхэм лъэшэу зэригъэгумэ­кIыхэрэр нэрылъэгъу сфэ­хъугъ», — къыIуагъ Хьасанэкъо ­Мурат.

Къэралыгъо Думэм идепутат научнэ-производственнэ ­базэми нэ­Iуасэ зыфишIыгъ.

«ПчыхьакIэ Эдуард Кимэ ыкъор зипэщэ Адыгэ къутамэм щыла­жьэхэрэм тиреспубликэ зэрыгу­шхорэ щаим икъэгъэ­кIын­кIэ Iо­фышхо зэрашIэрэр, ащкIэ Адыге­им щытхъу къызэрэфахьы­рэр слъэ­гъунэу непэ амал си­Iагъ. Анахь шъхьаIэр ­научнэ-про­из­водственнэ Iофым щыщхэр ежь шIэныгъэлэжьхэм мылъ­ку­шхо памыгъэкIуадэу къызэрэха­хыгъэр ары», — хигъэунэфы­кIыгъ Къэралыгъо Думэм идепутат.

Къандор Андзор.

Урысые Федерацием и Фе­деральнэ ЗэIукIэ и Къэралы­гъо Думэ идепутат иIэ­пыIэгъу.