ЗышIуахьырэри мэгугъэ

«Динамо-МГТУ» — «Арсенал» Тула — 88:83 (25:20, 20:17, 23:14, 20:32).

Мэзаем и 3-м Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу ­«Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

Зезыщагъэхэр: А. Глазин — Краснодар, М. Шмидт — Волгоград, Д. Гаврилин — Москва хэку.

«Динамо-МГТУ»: Гапошин — 24, Коротков — 10, Хмара — 16, Еремин — 11, Россов — 6, Суслов — 3, Путимцев, Чураев — 4, Савельев, Милютин — 5, Майборода — 9.

Бысымхэр бэкIэ хьакIэхэм апэ зэришъыгъэхэр «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым къыдилъыти, нахь ныбжьы­кIаIохэр ешIапIэм къыригъэхьа­гъэх. «Арсеналым» ар ыгъэфеди, хъагъэм Iэгуаор ридзэнымкIэ амалышIухэр къыгъотыгъэх. «Арсеналыр» нахь псынкIэу, шъуам­бгъоу ешIэщтыгъ. А. Усковым, Д. Рытенкэм, Н. Бурковым, нэ­мыкIхэм уащытхъунэу зыкъагъэ­лъэгъуагъ. «Динамо-МГТУ-м» хэт ныбжьыкIэхэу К. ­Майборода, Д. Сусловым, А. Милютиным, фэ­шъхьафхэм зэIукIэгъур ушэты­­­пIэшIу афэхъугъ. А. ­Гапошиныр, И. Хмарэ, Н. Ереминыр, И. Коротковыр дэгъоу ешIагъэх.

ЯтIонэрэ зэIукIэгъур

«Динамо-МГТУ» — «Арсенал» — 80:85 (16:19, 20:21, 27:19, 17:26).

Мэзаем и 4-м «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Чураев — 33, Коротков — 10, Хмара, Еремин — 4, Россов — 19, Суслов — 2, Путимцев — 1, Милютин — 11, Майборода.

Тикомандэ икапитанэу Артем Гапошиным жьы чъыIэр къызэ­реокIыгъэм къыхэкIэу ешIапIэм къихьагъэп. Баскетболым хэгъо­загъэхэу Николай Ереминыр, Илья Хмарэ, Илья Коротковыр зэIукIэгъум чанэу хэлажьэхэ зы­хъукIэ, «Динамо-МГТУ-м» хъурджанэм Iэгуаор бэрэ ридзэ­щтыгъ. Александр Чураевыр тигуапэу къахэтэгъэщы. Гъогогъуи 5 очкоуищ дзыгъохэр хъагъэм ригъэфагъэх, зэхэщэкIо чанэу ахэлэжьагъ.

Такъикъи 10 къэнагъэу бысымхэр хьакIэхэм апэ иты­гъэх — 63:59. Нэужым пчъагъэр 65:67-у, 67:68-у уахътэ къыхэ­кIыгъ. КIэухым хьакIэхэр нахь гъэшIэгъонэу ешIагъэх. Н. Бурковым очко 20, А. Усковым 18, Д. Рытенкэм 15 къахьыгъ.

Пресс-зэIукIэр

— Непэ дэеу тешIагъэп, тиамалхэр зэрэдгъэфедэщтхэм тыпылъыгъ. Спорт Унэшхо дахэ шъуиI, тышъуфэгушIо, — къыIуагъ «Арсеналым» итренерэу Артур Усковым.

— Анахьэу тызэгупшысэрэр фи­налым тызэрэхэхьащтыр, коман­дэу тызыдешIэщтыр ары, — къе­Iуатэ Андрей Синельниковым. — «Арсеналым» иешIэкIо анахь дэгъухэм ащыщхэр Мыекъуапэ къэкIуагъэхэп, финалым зыфа­гъэхьазыры. Курскэ икомандэ ыуж «Уфимцэм» къалэу Уфа ты­щыдешIэщт. А зэIукIэгъум бэкIэ елъытыгъэщт финалым тызэрэхэлэжьэщтыр.

Мэзаем и 6 — 7-м «Динамо-МГТУ-р» «Русичи» Курск Мые­къуапэ щыIукIэщт, ешIэгъухэр пчыхьэм сыхьатыр 6-м «Ошъутенэм» щаублэщт.