IэпыIэгъу афэхъунхэм фагъасэх

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иполитехническэ колледж истудентхэу къэгъэнэжьынымкIэ Урысые студенческэ корпусым и Адыгэ шъолъыр къутамэ хэтхэм апае апэрэу АР-м катастрофэхэмкIэ имедицинэ Гупчэ егъэджэнхэр афызэхищагъэх, апэрэ медицинэ IэпыIэгъур зэрябгъэгъотыщтыр къарагъэлъэгъугъ.

Тimage-1хьамафэм къыкIоцI мы лъэныкъомкIэ ныбжьыкIэхэм шIэныгъэ зэрагъэгъотыгъ. Манекенхэр къызфагъэфедэхэзэ, апэрэ медицинэ IэпыIэгъур зэрарагъэкIыщтыр зэрагъэшIагъ, компьютерымкIэ тестхэр къашIыгъэх. Зэрифэшъуашэу ахэм заушэтыжьыгъ ыкIи сертификатхэр аратыжьыгъэх.

КъэгъэнэжьакIохэм якорпус хэт студентхэм яегъэджэн зэхащэныр Урысые общественнэ организациеу «Российский союз спасателей» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэрэ АР-м катастрофэхэмкIэ имедицинэ Гупчэрэ зигукъэкIыр.

Егъэджэнхэм ауж зыцIэ къетIогъэ корпусым хэт ныбжьыкIэхэр Россоюзспасым и Адыгэ шъолъыр къутамэ ыкIи катастрофэхэмкIэ медицинэ Гупчэр ягъусэу Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм ахэлэжьэщтых. ОшIэ-дэмышIэ Iоф къызыхъукIэ, цIыфхэр зэрэзекIонхэ фаер къафаIотэщт, апэрэ IэпыIэгъур зэрарагъэкIыщтыр арагъэлъэгъущт, Iофтхьабзэхэм волонтерхэу ахэлэжьэщтых.

(Тикорр.).