МВД-м КЪЕТЫ

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, щылэ мазэм   и 23-м къыщегъэжьагъэу и 29-м нэс республикэм бзэджэшIэгъэ 80 щызэрахьагъ.

угон машины 5Ахэр: цIыфым ыпкъынэ-лынэ шъобж хьылъэхэр тыращагъэхэу 1, хъункIэн бзэджэшIагъэу 2, тыгъуагъэхэу 40, машинэр рафыжьагъэу 3, гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIэгъи 6, нэмыкIхэри. Экономикэм ылъэныкъокIэ хэбзэгъэуцугъэр гъогогъуи 8-рэ аукъуагъэу хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм къыхагъэщыгъ. БзэджэшIагъэ зезыхьэгъэ нэбгырэ 66-рэ агъэунэфыгъ, зэхафын алъэкIыгъэр процент 70-м кIэхьэ.

БлэкIыгъэ тхьамафэм Адыгеим игъогухэм хъугъэ-шIэгъи 9 къатехъухьагъ. Ахэм зы нэбгырэ ахэкIодагъ, нэбгыри 9-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ. Ешъуагъэу рулым кIэрысхэу водитель 45-рэ къаубытыгъ, гъогурыкIоным ишапхъэхэр гъогогъу 2801-рэ аукъуагъэу къыхагъэщыгъ.

БзэджашIэр къаубытыгъ

Краснодар краим щыпсэурэ илъэс 67-рэ зыныбжь хъулъфыгъэм УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иотделэу Джэджэ районым щыIэм идежурнэ часть зыкъыфигъэзагъ. Пенсионерым къызэриIотагъэмкIэ, иавтомобилэу «ВАЗ-р» амыгъэунэфыгъэ бзэджашIэм рифыжьагъ.

ХэбзэухъумакIохэм оперативнэ-лъыхъун Iофтхьабзэхэр рагъэкIокIызэ Мыекъуапэ идэхьэгъум дэжь машинэр къыщагъотыжьыгъ. Мыщ епхыгъэу уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ. Кощхьэблэ районым щыпсэурэ илъэс 30 зыныбжь кIэлакIэм мы бзэджэшIагъэр зэрихьан ылъэкIыщтэу следственнэ-оперативнэ купым икъулыкъушIэхэр егуцэфагъэх. Нэужым ар шъыпкъэу къычIэкIыгъ. Рифыжьэгъэ машинэр зыщычIидзыгъэ чIыпIэм пэмычыжьэу ар къыщаубытыгъ. Ащ къызэриIотагъэмкIэ, IункIыбзэхэр автотранспортым зэрэIулъхэр зелъэгъум, ар къызфигъэфедэнышъ, тIэкIу къыричъыхьанэу унашъо ышIыгъ. Машинэм ибак ит гъэстыныпхъэр зеухым, «ВАЗ-р» къычIидзи, зыдэс псэупIэм ыгъэзэжьынэу рихъухьагъ.

Былымхэм шъуафэсакъ

Мы мафэхэм Теуцожь районым игъогу горэм къытехъухьэгъэ хъугъэ-шIагъэм унэгъо былымыр хэкIодагъ. ГИБДД-м икъулыкъушIэхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, автомобиль гъогоу «Адыгэкъал — ПчыхьалIыкъуай» зыфиIорэм тетэу къырычъэщтыгъэ машинэм иводитель ошIэ-дэмышIэу гъогум къытехьэгъэ шыр тыриутыгъ. Автотранспортым фыкъуагъэхэр фэхъугъэх. Полицейскэхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, водителым икъоджэгъу пенсионерым псэушъхьэр иягъ.

Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, мыщ фэдэ хъугъэ-шIагъэхэм лъэпсэ шъхьаIэу яIэр цIыфхэр япсэушъхьэхэм зэралъымыплъэхэрэр ары. Статистикэм къызэритырэмкIэ, 2016-рэ илъэсым къыкIоцI Адыгеим игъогухэм мыщ фэдэ аварие 59-рэ къатехъухьагъ.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ

ипресс-къулыкъу.