Зэфэхьысыжьхэр къэнэфагъэх

«Арт-елка 2017-рэ» зыфиIорэ я IV-рэ зэIухыгъэ къэлэ зэнэкъокъум икIэуххэр мы мафэхэм къэнэфагъэх. ТекIоныгъэ къыдэзыхыгъэхэр мэфэкI шIыкIэм тетэу агъэшIуагъэх. Муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къалэу Мыекъуапэ» культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъ.

DSC_0209КIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр, гурыт еджапIэхэр, гъэсэныгъэ тедзэ зыщызэрагъэгъотырэ еджапIэхэр, хэушъхьафыкIыгъэ Адыгэ республикэ еджэпIэ-интернатыр, искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэхэр, культурэм иунэхэм ащызэхащэрэ кружокхэр, къэлэдэсхэр арых чанэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэр. Илъэси 2-м къыщегъэжьагъэу илъэс 65-рэ зыныбжьхэм яIэшIагъэхэр къырахьылIагъэх.

Дмитрий Толкачев, Богдан Андрейко, Хьакъунэ Аринэ, Къушъхьэ Салим, Ульяна Смирновар анахь ныбжьыкIэу хэлэжьагъэхэм ащыщых. Ахэм илъэситIу ныIэп аныбжьыр.

ИлъэсыкIэм ыкIи Рождеством афэгъэхьыгъэ мэфэкI мафэхэм яхъулIэу, щылэ мазэм и 3-м къыщегъэжьагъэу и 8-м нэс культурэм и Унэу «Гигантым» ичIэхьапIэ къэгъэлъэгъоныр щыкIуагъ. IофшIэн 300 фэдиз ащ чIэтыгъ. КъычIахьэхэрэм анахь агу рихьырэм ымакъэ фатыщтыгъ.

Зэнэкъокъум зэфэхьысыжьэу фэхъугъэмкIэ, анахь мэкъабэ зыфатыгъэр Галина Чуйко къыгъэхьазырыгъэу «Дед Мороз уже в пути» зыфиIорэр ары.

ЗипсауныгъэкIэ ялэгъухэм акIэмыхьэхэрэми хэушъхьафыкIыгъэ шIухьафтынхэр аратыгъэх.

Илъэсым итамыгъэ анахь дахэу къэзышIыгъэхэри къыхагъэщыгъэх. КIэлэцIыкIухэмкIэ лицееу N 8-м щеджэрэ Михаил Назаренкэм къышIыгъэу «Новогоднее чудо» зыфиусыгъэм ыкIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 56-м чIэс Руслан Шамсиевым и «Золотой петушокрэ» текIоныгъэ къыдахыгъ.

НахьыжъхэмкIэ Валентина Храмовам ышIыгъэ «Петушок — золотой гребешок» зыфиIорэр анахь дахэу алъытагъ.

КIэлэцIыкIухэмкIэ зиIофшIэн анахь къыхагъэщыгъэр ыкIи текIоныгъэ къыдэзыхыгъэр «Золотой ларец семечек» зыфиIорэр къэзышIыгъэ Кристина Пантюховар ары. Ащ илъэси 6 ыныбжь, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 20-м чIэс, Наталья Титовар ипащэу ар къыгъэхьазырыгъ.

НахьыжъхэмкIэ Мыекъопэ индустриальнэ техникумым чIэс ЛIэхъусэжъ Наталье иIофшIагъэу «Герда» зыфиIорэм текIоныгъэ къыдихыгъ.

(Тикорр.).