ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным пай

Мы мафэхэм Адыгеим инахьыжъхэм ащыщхэр Мыекъуапэ иурамхэм къатехьагъэх, лъэсрыкIохэр щынэгъончъэу зекIонхэм иIофыгъо республикэм щыпсэухэрэм анаIэ нахь тырагъэтынэу ахэр къяджагъэх.

DSCN9280Нахьыжъхэм мэхьанэшхо зэратыгъэр къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм хэбзэгъэуцугъэм къыдилъытэрэ лъэныкъо пстэури агъэцэкIэным фэщэгъэнхэр, фэпIугъэнхэр ары.

Нахьыжъхэмрэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иполитехническэ колледж истудентхэмрэ тикъэлэ шъхьаIэ иурамэу цIыфыбэ зыщызекIорэм щызэIукIагъэх.

Нахьыжъхэм гъогум, лъэсрыкIо зэпырыкIыпIэм уащызекIон, шапхъэу щыIэхэр ащыбгъэцэкIэнхэ зэрэфаер студентхэм къафаIотагъ.