Нахьыбэрэ зэхащэщт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние и Къэралыгъо симфоническэ оркестрэ иконцерт тхьаумафэм Мыекъуапэ щыкIуагъ. КIэлэцIыкIухэм, ныбжьыкIэхэм  афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъоныр жъы хъурэп.

DSC_1421П. И. Чайковскэм ибалетрэ Э. Т. Гофман иповестьрэ атехыгъэ литературнэ-музыкальнэ комедиер гурыIогъошIоу гъэпсыгъэным фэшI зэхэщакIохэм къыдалъытагъэр бэ. Концертыр зезыщэгъэ Анастасия Берестоваяр повестым къытегущыIэзэ, оркестрэм произведениер егъэжъынчы. Симфоническэ оркестрэм идирижер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Аркадий Хуснияровыр музыкантхэм яIэшъхьэтет. Ащ къызэрэтиIуагъэу, концертым ехьылIэгъэ къэшIынхэр экранэу пчэгум къыщызэIуахыгъэм къытыридзэхэзэ Iофтхьабзэхэр зэхащэнхэ ямурад. КIэлэцIыкIухэм пшысэм техыгъэ къэгъэлъэгъонхэр ашIогъэшIэгъоных.

Анастасия Берестоваяр оркестрэм ыпашъхьэ исэу повестым къеджэ, комедиер IупкIэу цIыфхэм алъигъэIэсынымкIэ артист нэшанэхэр дэгъоу егъэфедэх.

— Музыкэм кIэлэцIыкIухэр, ны-тыхэр пыщэгъэнхэм тапэкIи тыпылъыщт, — къытиIуагъ симфоническэ оркестрэм идирижер шъхьаIэу Аркадий Хуснияровым. — Искусствэм цIыфыр епIу, щыIэныгъэм фегъасэ. Лъэпкъ зэфэшъхьафхэм якомпозиторхэм аусыгъэхэр тизэIукIэгъухэм ащыIущтых.

Сурэтыр филармонием къыщытетхыгъ.