Гугъэр чIанэрэп

«Нефтехимик» Тобольск — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 85:83 (20:16, 17:8, 14:37, 23:13, 11:9).

DSC_1269Щылэ мазэм и 20-м Тобольскэ щызэIукIагъэх.

ТелефонкIэ къатыгъ. «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым къызэриIуагъэмкIэ, тиешIакIохэр текIоныгъэм нахь пэблэгъагъэх. ЗэIукIэгъур аухынымкIэ нэгъэупIэпIэгъу 40 къызэнэм, «Динамо-МГТУ-р» очкоуи 5-кIэ «Нефтехимикым» ыпэ итыгъ. Хэукъоныгъэхэр тиухъумакIохэм ашIыгъэх, хъурджанэм ычIэгъ чIэтхэу шапхъэхэр аукъуагъэх. Бысымхэм хъагъэм Iэгуаор радзагъ, тазыр дзыгъори дэгъоу агъэцэкIагъ, 74:74-рэ пчъагъэр хъугъэу ешIэгъу уахътэр аухыгъ. Такъи-

къи 5 командэхэм къафыхагъэхъуагъ, 11:9-у «Нефтехимикыр» кIэухым щытекIуагъ.

ЯтIонэрэ ешIэгъур

«Нефтехимик» — «Динамо-МГТУ» 90:86.

Щылэ мазэм и 21-м зэIукIагъэх.

Хъагъэм Iэгуаор бэрэ ешIакIохэм радзагъ. А. Синельниковым зэрилъытэрэмкIэ, «Нефтехимикыр» ятIонэрэ мафэм нахь дэгъоу ешIагъ, ифэшъуашэу текIоныгъэр ыхьыгъ.

«Динамо-МГТУ-м» изичэзыу баскетбол зэIукIэгъухэр Екатеринбург щыкIощтых. Мэзаем и 3 — 4-м Тулэ икомандэ Мыекъуапэ тыщеплъыщт. Финалым хэфэнхэм тиспортсменхэр фэбанэх, гугъэр чIанэрэп.