Анахь дэгъухэр къыхахыщтых

Кутафинскэ олимпиадэр зыщызэхащэщт шъо-лъыр площадкэу Мыекъопэ къэралыгъо техно-логическэ университетыр мы илъэсым агъэнэ-фагъ. О. Кутафиным ыцIэ зыхьырэ Москва дэт къэралыгъо юридическэ университетыр икIэщакIоу 2008-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу ар зэхащэ. Щылэ мазэм и 20 — 21-м иапэрэ уцугъо дистанционнэ шIыкIэм тетэу кIощт. Я 8 — 11-рэ классхэм ащеджэхэрэ кIэлэеджакIохэм правэм фэгъэхьыгъэу заушэтыщт.

kutafinskaya_olimpiadaКIэлэеджакIохэм творческэ сэнэхьатэу яIэр къыхэгъэщыгъэныр, ащ зегъэушъомбгъугъэныр, правовой дисциплинэхэр, научнэ-ушэтынхэр ашIогъэшIэгъонынхэр, ныбжьыкIэхэр научнэ шIэныгъэхэм нахь афэщэгъэнхэр, аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ юридическэ шIэныгъэхэр арагъэгъотынхэр, мы лъэныкъомкIэ шIэныгъэ куу зиIэ ныбжьыкIэхэм яеджэн лъагъэкIотэныр, IэпыIэгъу афэхъунхэр ыкIи нэмыкI пшъэрылъыбэр зэхэщакIохэм зыфагъэуцужьы.

Гурыт еджапIэхэм ащыIэ гъэсэныгъэ программэмкIэ олимпиадэм хэтыщт упчIэхэр зэхагъэуцуагъэх. ШэкIогъум и 14-м къыщегъэжьагъэу хэлажьэ зышIоигъохэм затхыгъ. Олимпиадэм иапэрэ уцугъо хэлажьэхэрэм дистанционнэ шIыкIэм тетэу мэфитIо заушэтыщт. СыхьатитIум къыкIоцI упчIэхэм яджэуапхэр кIэлэеджакIохэм къыратыщтых. IофшIэнхэм язэфэхьысыжьхэр МГЮА-м исайт мэфэ 14 фэдизкIэ къихьажьыщт. ТекIоныгъэ е хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ къыдэзыхыгъэхэм олимпиадэм иаужырэ уцугъо хэлэжьэнхэ амал яIэщт. Ар гъэтхапэм и 19-м Москва МГЮА-м ыкIи ащ икъутамэхэу къалэхэу Вологдэ, Киров, Оренбург ащыIэхэм ащыкIощт. Ащи шIэныгъэ куухэр къыщызыгъэлъагъохэрэм мы лъэныкъомкIэ апшъэрэ еджапIэхэм ачIэхьанхэмкIэ фэгъэкIотэныгъэхэр афашIыщтых.

ДЕЛЭКЪО Анет.