Зэнэкъокъум зэфещэх

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу мэзитIум къыкIоцI Мыекъуапэ, Тульскэм, Гавердовскэм ащыкIуагъ. Командэхэр купищэу гощыгъагъэх. ЗэIукIэгъухэм ешIэкIо 800 фэдиз ахэлэжьагъ.

DSC_1354— Апшъэрэ купым команди 10 щызэнэкъокъугъ, — къытиIуагъ зэIукIэгъухэм ясудья шъхьаIэу Пэнэшъу Мыхьамодэ. — Ростов хэкум, Москва,Ставрополь ыкIи Краснодар краим, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Адыгеим, нэ­мыкI­хэм якомандэхэм ахэтхэр Мыекъуапэ щызэдешIагъэх. Осыр къесэу, хъотыр зэрихьэу мэфабэ къыхэкIыгъэми, зэIукIэгъу­хэр игъом зэхащэщтыгъэх.

— ЕшIапIэхэр, зэнэкъокъум фэдгъэхьазырынхэм фэшI тракторхэр, фэшъхьаф техникэу тищы­кIагъэр игъом дгъэфедэщтыгъэх, — зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ Мыекъуапэ иадминистрацие физ­культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ икомитет ипащэу Дмитрий Щербаневым. — ЦIыфхэм языгъэпсэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу агъэкIоным фэшI яфэIо-фашIэхэр дэгъоу зэрэдгъэцэкIэщтхэм тыпылъыгъ.

Я 2 — 3-рэ купхэм ясудья шъхьаIэу Игорь Калиниченкэм къызэрэхигъэщыгъэу, кIэлэ­егъа­джэхэр, полицием икъулыкъу­шIэ­хэр, юристхэр, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистхэр, спортым иветеранхэр, фэшъхьаф­хэри ешIапIэхэм ащызэнэ­къо­къугъэх.

Алексей Филипповыр илъэсыбэрэ Мыекъопэ «Зэкъошныгъэм» щешIагъ. УхъумакIоу зэрэщыты­гъэм къытегущыIэзэ, я 3-рэ купым зэIукIэгъухэр зэрэщыкIуагъэхэм иеплъыкIэхэр къариIолIагъэх.

— Аужырэ илъэсхэм республикэм испорт псэуалъэхэм япчъагъэ хэпшIыкIэу хэхъуагъ, футбол ешIэ зышIоигъохэм япсауныгъэ агъэпытэнымкIэ, языгъэ­псэфыгъо уахътэ гъэшIэ­гъо­нэу агъэкIонымкIэ ама­лышIухэр яIэх, — къыIуагъ А. Филипповым.

Нахьыбэ зэхарэщ

Спортым пыщагъэхэм яшIо­игъоныгъэхэм тигуапэу защыдгъэгъозагъ. КIымэфэ зэнэ­къокъум ыуж нэмыкI зэIукIэ­гъухэм ахэлэжьэнхэу фаех. ГущыIэм пае, нахьыпэкIэ Журавлевым фэгъэхьыгъэ шIэжь зэIукIэ­гъухэр, фэшъхьаф зэнэкъокъухэр зэхащэщтыгъэх. Гъатхэм е бжыхьэм футбол зэнэкъокъухэр гум рихьэу кIо­щтыгъэх. Мыекъуа­пэ иадминистрацие физ­куль­турэмкIэ ыкIи спортымкIэ икомитет Iоф­тхьэбзэ хэхыгъэхэм кIэща­кIо афэхъун имурад. Арышъ, уахътэм къыгъэлъэгъо­щтым тежэщт.

«Ошъутенэр» атекIуагъ

«Ошъутенэм» итренерэу Мэзлэукъо Арсен зэрилъытэрэмкIэ, апэрэ чIыпIэм, анахь макIэмэ, команди 4 фэбэнагъ. «Ошъутенэм» текIоныгъэр къыдихыным фэшI ешIакIохэм гуетыныгъэ ин къызхагъэфагъ. «Урожаим» опыт ин зиIэ футболистэу хэтыр ма­кIэп. Тренерэу Александр Мату­сьян «Урожаим» щыкIагъэу фэхъу­гъэр дэгъоу къыгурэIо. ЕшIэгъу пэпчъ футболистхэм дэ­гъоу зыфагъэхьа­зырын алъэкIы­гъэп. Апэ ишъыгъэхэ «Ошъутенэм» 1:0-у, «Мыекъуапэм» 3:0-у, «Щагъдыим» 4:3-у «Урожаир» атекIуагъ, ау «ЧIыгушъ­хьэм», «Картонтарэм» къашIуихьын ылъэкIыгъэп.

— Кощхьэблэ районым тыкъи­кIызэ зэнэкъокъум тыхэлэ­жьагъ, — къытиIуагъ «Юность-Кощхьаб­лэм» итренерэу Юсуп Рус­лъан. — ЗыкIи тыкIэгъожьырэп. Я 8-рэ чIыпIэм нахь лъагэу тыдэкIоен тымылъэкIыгъэми, тикIэлэеджа­кIохэм сафэраз, яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъуагъ, спортым ныбджэгъу­кIэ­хэр зэрэщагъотыгъэхэр сыдым ымыуас!

Юсуп Руслъан бэшIагъэу ти­нэIуас. Ар зипэщэ футбол командэхэр Къыблэ шъолъырым, Урысыем язэнэкъокъухэм ахэла­жьэх, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахых.

«Кощхьаблэм» тигуапэу зы лъэ­ныкъо къыхэтэгъэщы. Илъэс зэфэшъхьафхэм командэм хэтыгъэхэр нэмыкI купхэм аще­шIэх, Мыекъуапэ щеджэх, яIэпэIэ­сэныгъэ хагъахъозэ, япсауныгъэ агъэпытэ.

АшIогъэшIэгъон

— Краснодар сыкъикIызэ ешIэ­гъухэм сяплъы, — къытиIуагъ педагогикэ шIэныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу Хьакъунэ Нурбый. — Футбол къодыеп тлъэгъурэр, псэ зыпыт зэIукIэгъу­хэм тызыIэпащэ.

Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьэсанэкъо Муратэ иеплъыкIэхэм къахигъэщырэр футболым лъэпкъ зэфэшъхьафхэр зэрэзэфищэхэрэм изакъоп. Самбэм, дзюдом, КъокIыпIэм къыщежьэгъэ бэнакIэхэм, атлетикэ онтэгъум, нэмыкI спорт лъэпкъхэм апыщагъэхэр кIымэфэ зэнэкъокъум хэлажьэх.

«Зэкъошныгъэм» щешIэ шIоигъу

Николай Бояринцевыр Къыблэ шъолъырым, фэшъхьафхэм ащызэлъашIэ, футболист дэгъу. Новороссийскэ, Ростов хэкум, нэмыкIхэм якомандэхэм аще­шIагъ. Къэлапчъэм Iэгуаор ди­дзэнымкIэ сыдигъуи щысэшIу къегъэлъагъо.

«Мыекъуапэм» хэтэу гъогогъу 17 хъагъэм Iэгуаор мыгъэ изы­дзэгъэ Н. Бояринцевым «Бомбардир анахь дэгъу» зыфиIорэ щытхъуцIэр фагъэшъошагъ, шIухьафтынхэр фашIыгъэх.

— Мыекъуапэ лъэшэу сыгу рехьы, стадион дахэхэр щагъэ­псыгъэх, — къытиIуагъ упчIэхэм джэуапхэр къаритыжьызэ Николай Бояринцевым. — Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» къысэрэ­джи, сигуапэу сыщешIэщт.

DSC_1361Н. Бояринцевым фэдэ футболист дэгъухэр «Зэкъошныгъэм» щешIэхэ зыхъукIэ, республикэм икомандэ ауж къинэхэрэм къахэкIыжьыщт, стадионым щыкIорэ зэIукIэгъухэм яплъыхэ­рэм хэпшIыкIэу ахэхъощт. Хьэсанэкъо Мурат, Мыекъуапэ иадминистрацие ипащэу Владимир Наролиныр, Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет итхьаматэу Джармэкъо Азмэт, республи­кэм физкультурэмкIэ ыкIи спор­тымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм афэ­гушIуагъэх, зэхэтхэу нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх.

Сурэтхэм арытхэр: «Ошъутенэр»; Николай Бояринцевыр.