Зэнэкъокъур дэгъоу зэхащэщт

Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу хэхьэрэ кIэух зэIукIэгъухэр щылэ мазэм и 15-м стадионэу «Юностым» щыкIуагъэх. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм зэхэщакIохэр афэгушIуагъэх, шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.

DSC_1335КIэуххэр

Апшъэрэ купым хэтхэр зэре­шIагъэхэр зэтэгъапшэх:

«Ошъутен-2» — «Кощхьабл» — 5:1, СШОР — «Ошъутен» — 0:11, «Урожай» — «Щагъдый» — 4:3, «МыекъуапэМГГТК — 6:2, «Картонтар» — «ЧIы­гушъхь» — 3:5.

КIэух зэIукIэгъухэм уяплъынкIэ гъэшIэгъоныгъэх. Команди 4 апэ итыгъэр, ау хагъэунэфыкIырэ чIыпIэу ахьыщтыр зыфэдэр зыми ышIэщтыгъэп. «Ошъутенэм» дэ­гъоу зигъэхьазырыгъ. Шъыпкъэ, СШОР-м хэт ешIакIохэм ащыщхэр ныбджэгъу ешIэгъухэм ахэлэ­жьэн­хэу «Зэкъошныгъэм» итренерхэр къяджагъэх. Ащ къыхэкIэу СШОР-р «Ошъутенэм» дэгъоу дешIэн ылъэкIыгъэп, текIоныгъэр къыдэзыхыгъэ «Ошъутенэм» апэ­рэ чIыпIэр фагъэшъошагъ.

«Урожаим» ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыным фэшI «Щагъдыим» текIон фэягъэ. «Щагъдыим» гугъэ имыIэу щытыгъэп. «Урожаим» зытекIокIэ, ящэнэрэ чIыпIэр ыхьы­щтыгъэ. КъэлэпчъэIутхэу Станислав Меланченкэмрэ Алексей Саяпинымрэ цыхьэшIэгъоу ешIэ­щтыгъэх, ау Iэгуаор хъагъэм ашIу­радзэуи уахътэ къыхэкIыщтыгъ. «Урожаим» къыхэщыщтыгъ Сергей Мирошниченкэр. Ар ухъу­макIоу щытми, ыпэкIэ илъынэу игъо ифэщтыгъ. ГъогогъуитIо къэ­лапчъэм Iэгуаор дидзагъ. Пчъа­гъэр 1:0-у, 2:1-у, 4:2-у къыхэкIыгъ. «Щагъдыим» къэлапчъэм Iэгуаор дидзи, 4:3-у пчъагъэр зэхъум, зэIукIэгъур нахь гъэшIэгъон хъу­гъэ. Аужырэ нэгъэупIэпIэгъум нэс ешIэгъум къырыкIощтыр къэ­шIэгъоягъ.

«Мыекъуапэр» МГГТК-м зэрэ­текIуагъэм дакIоу, Николай Бояринцевым къэлапчъэм Iэгуаор заулэрэ дидзагъ, «Бомбардир анахь дэгъу» зыфиIорэ щытхъу­цIэр фагъэшъошагъ.

Зэфэхьысыжьхэр

Апшъэрэ купым командэхэм чIыпIэу къыщыдахыгъэхэм шъузэпяплъ.

 1. «Ошъутен» — 22
 2. «Урожай» — 21
 3. «Мыекъуапэ» — 21
 4. «Щагъдый» — 17
 5. «ЧIыгушъхь» — 16
 6. «Картонтар» — 13
 7. «Ошъутен-2» — 10
 8. «Кощхьабл» — 6
 9. СШОР — 4
 10. МГГТК — 0.

ЯтIонэрэ купыр

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр:

 1. «Кавказ»
 2. «Спортмастер»
 3. «Спарта».

Ящэнэрэ купыр

 1. «Дорожник»
 2. СК «Ошъутен»
 3. Биба.

АфэгушIуагъэх

Мыекъуапэ иадминистрацие ипащэу Александр Наролиныр къалэм футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу хэлэжьа­гъэхэм гущыIэ фабэхэр къафи­Iуагъ, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм къафэгушIуагъ. Футбол ешIэхэзэ физкультурэмрэ спортымрэ апыщагъэхэм япчъа­гъэ нахьыбэ зэрэхъурэм, спортым пIу­ныгъэ мэхьанэу иIэм зыкъы­зэриIэтырэр хагъэунэфыкIыгъэх.

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ инароднэ депутатхэм я Совет итхьаматэу Джармэкъо Азмэт игущыIэ къызэрэщыхигъэщыгъэу, спорт псэуалъэхэм футбол аще­шIэхэрэм япсауныгъэ зэрагъэпытэрэм дакIоу, кIэлэеджакIохэм, ныбжьыкIэхэм щысэшIу афэ­хъух.

Зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Пэнэшъу Мыхьамодэ зэIукIэгъу­хэр зезыщагъэхэм яшIушIагъэ хигъэ­унэфыкIыгъ. Опытышхо зиIэ Сер­гей Двойниковыр судья анахь дэгъукIэ алъытагъ.

Дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 ичемпионэу, Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьэсанэкъо Мурат, Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Муратэ, ащ игуадзэу Андрей Бородин, Мые­къуапэ иадминистрацие физ­культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ икомитет ипащэу Дмитрий Щербаневыр, нэмыкIхэри зэхахьэм хэлэжьагъэх, футболистхэмрэ командэхэмрэ шIухьафтынхэр афашIыгъэх.

«Ошъутенэм» хэтэу Ираклий Берайя футболист анахь дэгъоу зэнэкъокъум щалъытагъ. Къэлапчъэм Iэгуаор анахьыбэрэ дэзыдзагъэр «Мыекъуапэм» ифутболистэу Николай Бояринцевыр ары, гъогогъу 17 хъагъэм Iэгуаор ридзагъ. КъэлэпчъэIут анахь дэгъур Алексей Саяпиныр ары — «Урожай».

ЯтIонэрэ купыр

Александр Буниныр «Спартэм» хэтэу ыпэкIэ анахь дэгъоу ще­шIагъ, «Спортмастерым» ифутболистэу Пэнэшъу Тимур ешIэкIо анахь дэгъу, «Кавказым» икъэ­лэпчъэIутэу Къулэ Бислъан иIэ­пэIэсэныгъэкIэ ешIакIохэм къахагъэщыгъ.

Ящэнэрэ купыр

Спорт клубэу «Ошъутенэм» хэтэу Сергей Безуховыр ыпэкIэ анахь дэгъоу щешIагъ. «Дорожникым» хэтэу Владимир Зайцевыр ешIэкIо анахь дэгъу. Тхьа­кIущынэ Ибрахьимэ «Регион» къэлэпчъэIут анахь дэгъу.

Зезыщагъэхэр

— ФутболымкIэ судьяхэу Сергей Двойниковым, Игорь Калиниченкэм, Максим Васильченкэм, Шэуджэн Хьасанбый, Вадим Манашировым тафэраз, ешIэгъухэр дэгъоу зэращагъэх, — къыщиIуагъ зэхахьэм зэнэкъо­къум исудья шъхьаIэу Пэнэшъу Мыхьамодэ.

ЕплъыкIэхэр

Гъонэжьыкъо Азэмат — «Ошъу­тенэм» иешIакIу:

— Сигуапэу зэнэкъокъум сы­щешIагъ, апэрэ чIыпIэр къызэрэдэтхыгъэм фэшI сэгушIо. «Торпедо» Москва сыхэтэу Урысыем изэIукIэгъухэм сахэлэжьэщт.

Сергей Мирошниченко — зэнэкъокъум анахь дэгъоу щешIа­гъэхэм ащыщ.

— «Урожаим»  илъэс къэс сыщешIэ. КIымэфэ футболыр сшIогъэшIэгъон.

«Урожаим» итренер шъхьаIэу Александр Матусьян, ешIакIохэу А. Ушениным, Д. Павловым, Р. Хьа­бэчырым, къэлэпчъэIутэу А. Са­япиным, нэмыкIхэм къызэрэ­таIуагъэу, апэрэ чIыпIэм фэбэнагъэх. Анахь лъэшхэм ате­кIуагъэх, ау «Картонтарэм», «ЧIыгу­шъхьэм» ашIокIыгъэхэп.

Игорь Калиниченко — судья.

— Зэнэкъокъум командэ 50, ешIэкIо 800 фэдиз хэлэжьагъ. Спортым лъэпкъ зэфэшъхьафхэр зэфещэх.

— Адыгеим испорт псэуалъэ­хэм япчъагъэ нахьыбэ хъугъэ, — къытиIуагъ Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьэсанэкъо Муратэ. — Физкультурэмрэ спортымрэ республикэм тапэкIи нахь зыщаушъомбгъуным тыпылъыщт.

DSC_1294— Ираклий Берайя, Петр Ситниковыр, Хьатитэ Алый, Артем Казаковыр, Тхьаркъохъо Казбек, Гъонэжьыкъо Азэмат, Щыко Руслъан, нэмыкIхэри тикомандэ дэгъоу щешIагъэх, — къеIуатэ «Ошъутенэм» итренерэу Мэзлэукъо Арсен. — Тхьаегъэпсэух зэхэщакIохэр.

— КIымэфэ футболыр зэнэ­къокъу гъэшIэгъон, тигуапэу зэIу­кIэгъухэм тяплъыгъ, зэхэща­кIохэм «тхьашъуегъэпсэу» ятэ­Iожьы, — къытаIуагъ Хьакъунэ Нурбый, ЕмтIылъ Юсыф, Владимир Гапон, Хъунэ Ас­лъан, нэмыкIхэми.

ЕмтIылъ Нурбый.

Сурэтхэр стадионэу «Юностым» къыщытетхыгъэх.