Зыкъэзыухъумэн зылъэкIырэр текIо

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «АлтайБаскет» Бар­наул — 72:91 (23:16, 13:28, 15:26, 19:21).

DSC_1265Щылэ мазэм и 12-м спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэIукIагъэх.

Зезыщагъэхэр: М. Шмидт — Волгоград, М. Будагянц — Пятигорск, А. Сагайдачный — Краснодар.

«Динамо-МГТУ»: Гапошин — 8, Коротков — 4, Хмара — 2, Еремин — 20, Россов — 11, Суслов — 4, Чураев — 12, Милютин — 11, Майборода.

Апэрэ такъикъ 20-м ыуж хьа­кIэхэм текIоныгъэр ахьыщтми къэшIэгъуаеу щытыгъ. Гугъэр чIэ­тымынэу, тиешIакIохэм тагъэгу­шIощтэу къытщыхъузэ, бэрэ Iэгу тафытеощтыгъ, ау Iофхэр нэ­мы­кIэу лъыкIотагъэх. «АлтайБаскетым» иIэпэIэсэныгъэ къызэIуи­хынымкIэ очкоуищ дзыгъохэр дэгъоу ыгъэфедэщтыгъэх.

ХьакIэхэм очкоуищ дзыгъо 26-м щыщэу 14-р хъагъэм ра­дзагъ, бысымхэм 14-м щыщэу 2 ныIэп хъурджанэм рагъэфагъэр. Барнаул иешIакIохэм къахэтэ­гъэщых хъагъэм Iэгуаор анахьы­бэрэ изыдзагъэхэр: Д. Приходько  — 28-рэ, Е. Моисеев — 16, К. Мускулис — 14. ЕтIани тшIо­гъэшIэгъоныр очкоуищ дзыгъуиплI К. Мускулис зегъэцакIэм, зэкIэри хъагъэм зэрэригъэфагъэр ары. Д. Приходькэм дзыгъо 11-м щы­щэу 7-р хъурджанэм ридзагъ.

Зэнэкъокъум къырыкIощтыр къэшIэгъошIоп, ау гуфит-шъхьафитэу очкоуищ дзыгъохэр хьа­кIэхэм зэрагъэцакIэхэрэм къыхэтхыгъэр гъэнэфагъэ. Ухъумэн Iофыгъохэр дэгъоу умыгъэцакIэхэу текIоныгъэр къыдэпхын плъэкIы­щтэп. Н. Ереминыр хъурджэнэ чIэгъым пхъашэу щыбанэщтыгъ, нэмыкI ешIакIохэм такъыщытхъу­рэп. Бащэрэ хэукъощтыгъэх, ­хъурджанэм благъэу екIолIагъэ­хэми, хъагъэм Iэгуаор рагъафэ­щтыгъэп. ХьакIэхэр очко 20 фэ­дизкIэ тапэ зешъыхэм, зэIу­кIэ­гъум къэгъэзапIэ тиспортсменхэм фашIыщтэу къэлъэгъуагъэп.

Пресс-зэIукIэр

«АлтайБаскетым» итренер шъхьаIэу Михаил Тереховыр Бар­наул иешIакIохэм афэгушIуагъ, зэгурыIоныгъэ зэрахэлъыгъэр къыхигъэщыгъ.

«Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу Андрей Синельниковым къытиIуагъэм узэгупшысэн хэлъ. Щылэ мазэм и 11-м командэхэр зызэдешIэхэм, хьакIэхэр «унэ­загъэхэм» фэдэу къэлъа­гъощтыгъэх. Бысымхэр хэпшIыкIэу нахь лъэшыгъэх. ЯтIонэрэ ешIэгъум икIэух бысымхэр ыгъэ­рэзагъэхэп.

Тиспортсменхэр апэрэ чIыпIэ­хэм афэбанэх. Ар къыдэтлъытэзэ, зичэзыу ешIэгъухэу щылэ мазэм и 20 — 21-м Тоболь­скэ щыкIощтхэм тяжэщт. «Динамо-МГТУ-р» финалым зэрэхэфэщтым тицыхьэ телъ.