ЗэхэщакIохэм ягъусэх

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» иIофыгъохэм ныбжьыкIэхэр чанэу ахэлажьэх. Мэ­фэкI зэхахьэхэм, адыгэ шэн-хабзэхэм яхьылIэгъэ зэIу­кIэгъу­хэм щысэшIухэр къащагъэлъагъох.

DSC_0467Хьадпэшъо Маринэ Велико­британием щеджагъ, журналисти­кэмрэ политикэмрэ афэгъэхьыгъэ шIэныгъэхэр зэригъэгъотыгъэх. Апшъэрэ еджапIэр къэзыухыгъэ пшъашъэм адыгабзэр, урысы­бзэр, инджылызыбзэр дэгъоу ешIэх.

— Мырзэ Суандэ, КъумпIыл ТIахьирэ, нэмыкI ныбджэгъухэм саригъусэу зэIукIэгъухэр ­Адыгэ Хасэм щызэхэтэщэх, — къеIуатэ Хьадпэшъо Маринэ. — Адыгэ шъуашэм, адыгэ быракъым ямэ­фэкI мафэхэр лъэшэу тшIогъэ­шIэгъоных.

Адыгэ къашъохэм япчыхьэзэхахьэхэу Мыекъуапэ щыкIохэрэм КъумпIыл ТIахьирэ кIэщакIо афэхъугъ. Пщынаохэр, джэгуакIо­хэр къегъотых, зэлъэпкъэгъухэр зэхещэх, егъэуджых.

Мырзэ Суандэ ансамблэу «Май­копчанкэм» къыщышъощтыгъ. Адыгэ къэралыгъо университетым зэрэчIэхьагъэм фэшI изыгъэ­псэфыгъо уахътэ нахь макIэ хъугъэ.

— Лъэпкъ искусствэр тэркIэ еджапIэу щыт, — къытиIуагъ Мырзэ Суандэ. — Адыгэ ­Хасэм иIофыгъохэм тахэлажьэзэ, СтIашъу Юрэ, Нэгъуцу Аслъан, фэшъхьаф­хэм яIэпэIэсэныгъэ зыщыдгъэ­гъозагъ. IофшIапIэу «Нанэм» Нэ­гъуцу Аслъан кIэлэегъа­джэхэр, студентхэр, кIэлэцIы­кIу­хэр регъэ­благъэх, лъэпкъ Iэ­пэщысэхэр ашIых, адыгабзэр на­хьышIоу зэрэдгъэфедэн фаем тегущыIэх.

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» изичэзыу зэфэсэу Мыекъуапэ щы­кIощтым изэхэщэн ныбжьыкIэхэм яIахьышIу хашIыхьащт. Мыр­зэ Суандэ, Дзэсэжъ Альмир, КъумпIыл ТIахьир, Хьадпэшъо Маринэ къызэрэтаIуагъэу, лъэпкъ шIэжьым зыкъегъэIэтыгъэным фэшI Адыгэ Хасэм Iофыгъуабэ къыщаIэты. НыбжьыкIэхэр зэхэ­щакIохэм гъусэ афэхъухэзэ, ягу­лъытэ зегъэушъомбгъугъэным яшъы­пкъэу пылъых.

Сурэтым итхэр: Хьадпэшъо Марин, КъумпIыл ТIахьир, ­Мырзэ Суанд.