Апэрэ чIыпIэм фэбанэх

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «АлтайБаскет» Барнаул — 97:82 (25:13, 19:28, 26:20, 27:21).

DSC_1436Щылэ мазэм и 11-м Мыекъуапэ дэт спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.s

«Динамо-МГТУ-м» хэтхэу хъурджанэм Iэгуаор ана­хьыбэрэ изыдзагъэхэр: Еремин — 23, Россов — 19, Коротков — 13, Чураев — 13, Хмара — 10, Гапошин — 9.

Адыгеим испортсменхэм те­кIоныгъэр къыдахыным фэшI хъурджанэм дэжь дэгъоу ще­шIагъэх, Iэгуаом фэбэнэнхэмкIэ амалышIухэр къагъотыщтыгъэх. Гъогогъу 44-рэ хъурджанэм ычIэгъ чIэтхэу хьакIэхэм ябэныгъэх, 22-рэ Iэгуаор къызыфагъэфедэн алъэкIыгъ.

Барнаул икомандэ дэгъоу ­ще­шIагъэхэм ащыщ Евгений Моисеевыр, очко 27-рэ зэIу-
кIэгъум къыщихьыгъ. «Алтай-Баскетыр» «Динамо-МГТУ-м» фэдэу апэрэ чIыпIэхэм афэбанэ.

Тыгъуасэ  командэхэр ятIо­нэрэу Мыекъуапэ щызэдешIагъэх.