Экономикэм ихэхъоныгъэхэм яIахьышIу хэлъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан къэралыгъо ыкIи республикэ тын лъапIэхэмрэ щытхъуцIэхэмрэ зыфагъэшъошагъэхэм ар къэзыушыхьатырэ бгъэхалъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ тыгъуасэ аритыжьыгъэх. Адыгеим иэкономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм зиIахьышIу хэзышIыхьагъэхэм яIофшIагъэ осэшIу фишIыгъ, ахэм игуапэу афэгушIуагъ.

aag0606ШъуиIофшIагъэхэмкIэ, шъуишIэны­гъэхэмкIэ, сэнаущыгъэу шъухэлъымкIэ мы тын лъапIэхэр, щытхъуцIэхэр къэ­жъу­лэжьыгъэх. Тышъуфэраз, тапэкIи тышъущэгугъы. Хэхъоныгъэм иIофыгъо тытегущыIэ хъумэ, шъощ фэдэ цIыфхэу гъэхъэгъэшIу зиIэхэр арых апэдэдэ тыгу къэкIыхэрэр. Мы аужырэ илъэсхэм экономикэм хэхъоныгъэхэр зэришIы­гъэхэр нафэбюджетыр сомэ миллиарди 5 хъущтыгъэмэ, сомэ миллиард 17-м нэдгъэсын тлъэкIыгъ. Джащ фэдэу псэолъэ 344-рэ тшIыгъэ, зэтед­гъэпсыхьагъ, ахэм янахьыбэм социальнэ мэхьанэ яI. Инвестициехэм фэдэ пчъагъэкIэ ахэдгъэхъуагъ. Iофэу тшIэрэм федеральнэ гупчэм осэшIу къыфешIы. Тигъэхъагъэхэр зэпхыгъэр шъоры, зисэнэхьат фэшъыпкъэу лэжьэрэ цIыфхэр арых, — къыIуагъ ТхьакIущынэ Ас­лъан къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъа­зэзэ.

УФ-м и Президент унашъоу ышIыгъэм диштэу сабыйхэм япIун ыкIи унэгъо шэн-хабзэхэм ягъэпытэн зиIахьышIу хэлъ Гъот Руслъанрэ Мальцева Бэлэрэ орденэу «Родительская Слава» зыфиIорэм имедаль афагъэшъошагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ иунашъокIэ республикэм итын анахь лъапIэу медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфи­Iорэр афагъэшъошагъ псауныгъэр къэухъумэгъэным ифедеральнэ бюджет учреждениеу «АР-м гигиенэмрэ эпиде­миологиемрэкIэ и Гупчэ» иврач шъхьа­Iэу Аджырэ Аслъанэ, физическэ культу­рэмкIэ, спортымкIэ ыкIи зекIонымкIэ Пшызэ къэралыгъо университетым иректорэу, профессорэу Ахъмэт Сул­тIан, АР-м и Арбитражнэ хьыкум итхьаматэу Игорь Дивиным, Урысыем ыкIи Адыгеим исурэтышIхэм я Союз хэтэу Къат Теуцожь, монополием пэшIуе­кIогъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипащэу Кобэщыч Аслъан, обществэу «Газ­пром межрегионгаз Мые­къуапэ» зыфиIорэм игенеральнэ директор иупчIэжьэгъоу Нэгъой Вячеслав, ООО-у «АкваСтройСервис» зыфи­Iорэм ипащэу Валерий Мешалкиным, АР-м и Къэралыгъо филармоние ирежиссер шъхьаIэу ЛIыхъукIэ Андзаур, обществэу «Марк-Сервис» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Цуекъо Мурат, АР-м и ЛIышъхьэ иIэ­пыIэгъоу, АР-м и ЛIышъхьэ иупчIэжьэ­гъухэм ыкIи иIэпыIэгъухэм якъулыкъу ипащэу ПIатIыкъо Аслъан.

Наукэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм ыкIи зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэ специалистхэм ягъэхьазырын зиIахьышIу хэзышIыхьэрэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым идеканэу Дэргушъэо Асетрэ Адыгэ къэралыгъо университетым икафедрэ ипащэу, профессорэу, юридическэ шIэныгъэхэмкIэ докторэу Трахъу Аслъанрэ щытхъуцIэу «АР-м шIэныгъэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшху» зыфиIорэр къалэжьыгъ.

ЩытхъуцIэу «Адыгеим промышлен­нос­­тымкIэ изаслуженнэ IофышI» зы­фиIорэр фагъэшъошагъ ООО-у «Алекс» зыфиIорэм идиректорэу Александр Ковалевым. Дунэе Артийскэ Комитетым ивице-президентэу Ауес Бетугановым, АР-м и Лъэпкъ музей идиректорэу Джыгунэ ФатIимэт, къуа­джэу Тэхъутэмыкъуае искусствэхэмкIэ кIэлэ­цIыкIу еджапIэу дэтым икIэлэегъаджэу Хьатитэ Алинэ, АР-м икультурэ кIэн псэуалъэхэм якъэухъумэнкIэ ыкIи ягъэфедэнкIэ гъэIорышIапIэм ипащэу ЦIыпIынэ Рустем, мы гъэIорышIэпIэ дэдэм иотдел ипащэу Лидия Цикапидзевам щытхъуцIэу «АР-м культу­рэмкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр къалэжьыгъ. АР-м изаслуженнэ псэ­олъэшI хъугъэх республикэ къэралыгъо учреждениеу «Стройзаказчик» зыфи­Iорэм ипащэу Абрэдж Аслъанрэ ащ игуадзэу Хьаджымэ Аслъанрэ. «Адыгеим изаслуженнэ экономист» зыфиIорэ щытхъуцIэр афагъэшъошагъ къэралыгъо мылъкум игъэзекIонкIэ гъэIорышIапIэм ипащэу Насыфэ Мариянэрэ Адыгеим иофициальнэ лIыкIоу Краснодар краим иадминистрацие ипащэ дэжь щыIэ Трахъу Тимуррэ.

Республикэ бюджет учреждениеу «Адыгэ республикэ стадионым» идиректорэу Дэргушъэо Адамэ щытхъуцIэу «УФ-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфи­Iорэр къылэжьыгъ.

Республикэм ипащэ иунашъокIэ щыт­хъуцIэу «АР-м изаслуженнэ юрист» зы­фиIорэр афагъэшъошагъ ДОСААФ-м икъутамэу республикэм щыIэм итхьа­матэу Барцо Тимур, хьыкумышIхэу Еле­на Глуходед, Альберт Дерзиян, Пэнэшъу Хъарет, Трахъу Аслъанбэч, проку­ратурэм иIофышIэхэу Николай Дорофеевымрэ Мэрэтыкъо Тимуррэ, джащ фэдэу АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владислав Федоровым, АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинет­рэ я Администрацие къэралыгъо къулы­къумкIэ ыкIи кадрэ политикэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Шъхьэбэ Налбый. ТхьакIущынэ Аслъан бгъэхалъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ заретыжьхэм ыуж къэзэрэугъоигъэхэм джыри зэ афэ­гу­шIуагъ, яIофшIэн гъахъагъэхэр щашIы­хэзэ ыпэкIэ лъыкIотэнхэу афэлъэIуагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтыр А. Гусевым тырихыгъ.