«Алтаим» дешIэщт

Мыекъопэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-р» 2016 — 2017-рэ илъэс ешIэгъум хэхьэрэ зэIукIэгъухэм ахэлажьэ. ЯтIонэрэ къекIокIыгъор непэ тикъалэ щиублэщт. «Алтай» Барнаул щылэ мазэм и 11 — 12-м тиспортсменхэр дешIэщтых.

dsc_1448— Ящэнэрэ чIыпIэм ты­щыIэу апэрэ къекIокIыгъор тыухыгъэ, — къытиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым. — Барнаул тIогъогогъо тызыщешIэм, зы зэIукIэгъум текIоныгъэр къыщытхьыгъ. ИлъэсыкIэм баскетболыр зышIогъэ­шIэ­гъонхэр дгъэгушIохэ тшIоигъу, спортым пыщагъэхэр зэIукIэ­гъухэм яплъынхэу «Ошъутенэм» къетэгъэблагъэх.

Щылэ мазэм и 11 — 12-м сыхьатыр 17:30-м автобусыр Мыекъуапэ испорт еджапIэу N 2-м IукIыщт, ыпкIэ хэмылъэу спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» ыщэщтых, ешIэгъур заухкIэ зэбгырищыжьыщтых.

Спортым пыщагъэхэр зэIу­кIэгъухэм яплъынхэу зэхэща­кIохэм рагъэблагъэх.