Япшъэрылъ къэнэжьы

«АГУ-Адыиф» Адыгэ Республик — «Алиса-Уфа» Башкортостан — 28:24 (14:13).

Щылэ мазэм и 9-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх.

Зезыщагъэхэр: А. Семененко, Я. Стреленый.

dsc_0505«АГУ-Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Кожубекова, Тормозова, Дувакина; ешIакIохэр: Куцевалова — 1, Серад­ская — 4, Портягина, Давиденко — 1, Исаченко — 3, Смоленцева, Неупокоева, Лихач — 1, ШъэоцIыкIу — 2, Рзаева — 1, Грбавчевич — 3, Самойленко — 12.

Спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэр зэтегъэпсыхьагъ. Зэнэкъокъухэр, концертхэр, нэмыкI Iофтхьэбзэ инхэр щызэхэпщэщтхэмэ, хъопсагъо. Гандбол ешIэгъум нэбгырабэ зэреплъыгъэр лъэшэу тигуапэ.

ЗэIукIэгъур заублэм пчъа­гъэр зэрэлъыкIуатэрэм гумэкIыгъохэр къызыдихьыщтыгъэх: 1:3, 2:4, 7:5. А уахътэм тикъэлэпчъэIутэу М. Дувакинам тигъэгушIуагъ. Тазыр дзыгъор къызэкIидзэжьыгъ. «Алисэр» суперлигэм бэшIагъэп зыхэтыр, ауж къинэхэрэм ащыщ. Ар къыдэтлъытэзэ, «Адыифым» текIоныгъэр къыдихын фаеу тIо­щтыгъ, ау рэхьатныгъэ тиIагъэп: 8:7, 12:9, 14:12, 14:13.

Лада Самойленкэр Урысыем иныбжьыкIэ хэшыпыкIыгъэ командэ хэт, къэлапчъэм Iэгуаор дидзэнымкIэ хэкIыпIэшIухэр къегъотых. Ладэ псынкIэу мэгупшысэ, ухъумакIохэм къадзыхьагъэми, апхырэкIы, пшъэшъэ ищыгъэр дахэу ешIэ. Гум къео тиухъумакIохэр бэрэ зэрэхэукъо­щтыгъэхэр. ТиешIакIохэр апэкIэ зилъыхэкIэ, жъажъэу Iэгуаор зэфадзыщтыгъ, «чIы зэщизым» щычIанэщтыгъ.

ОшIэ-дэмышIэу ыпэкIэ илъырэ командэм къэлапчъэм Iэгуаор нахьыбэрэ дедзэ, ау «Адыифми», «Алиси» ащ фэдэ шIыкIэшIур агъэфедагъэу зыкIи тлъэгъу­гъэп. Дунэе гандболэу ыпэкIэ лъы­кIуа­тэрэм зыцIэ къетIогъэ командэхэр къыщенэх. Анастасия Серадскаяр, Ольга Исаченкэр, Милица Грбавчевич, Шъэ­оцIыкIу Миланэ ухъумакIохэм ябэнхэзэ, къэлапчъэм Iэгуаор зэрэдадзэщтыгъэр къыхэтэгъэщы. УшэтыпIэ уахътэм къэлэпчъэIутэу Мария Дувакинар дэгъоу ешIагъ.

…Лада Самойленкэм хьа­кIэхэм Iэгуаор къаIэкIихи, дахэу Александра Давиденкэм ритыгъ. Адрэми ухъумакIор, къэ­лэпчъэIутыр ыгъэплъэхъугъэх, хъагъэм Iэгуаор ридзагъ. Л. Са­мойленкэр къэлапчъэм зыдэом, «Алисэм» икъэлэпчъэIут Iэгуаор къызэкIидзэжьыгъ, ащ лъыпытэу М. Грбавчевич ешIапIэм тефэзэ Iэгуаор къызIэкIигъэхьагъ, хъагъэм ридзагъ. ШъэоцIыкIу Ми­ланэ, Кристина Лихач ухъума­кIохэм аIэкIэкIхэу, пчъагъэм ха­гъахъоу къыхэкIыгъ. Гукъаоми, ащ фэдэ щысэшIухэр ешIэгъум бэрэ щытлъэгъугъэхэп.

ЗэIукIэгъур кIэухым зыщы­фэкIорэ уахътэм «Адыифым» зэгурыIоныгъэу къыгъэлъэгъуагъэм ишIуагъэкIэ текIоныгъэр къыдихыгъ.

Пресс-зэIукIэр

«Алисэм» итренер шъхьаIэу Игорь Саранец къызэрэти­Iуа­гъэмкIэ, гандболыр бэмэ агу рехьы, ау командэм IэпыIэгъу фэхъурэр макIэ. ЛэжьапкIэр ешIа­кIохэм игъом аратыныр къя­хьылъэкIы, опыт зиIэ спортсменкэхэр къырагъэ ахъщэ яIэп. «Алисэм» сэнаущыгъэ зыхэлъ ешIа­кIохэр хэтых, ау зыкъызэIуа­хынэу игъо ифагъэхэп. «Адыифым» дешIэнхэм ыпэкIэ зэIукIэ­гъум зыфагъэхьазырыгъ. О. Исаченкэм, Л. Самойленкэм, А. Серадскаям хэушъхьафыкIыгъэу хьакIэхэр алъыплъэщтыгъэх, кIуа­пIэ арамытыным пылъыгъэх. Ар «Алисэм» икъоу къыдэхъугъэп, ыпэкIэ  лъыкIотэныр къехьылъэ­кIыщтыгъ.

«Адыифым» итренер шъхьаIэу Анатолий Скоробогатовым анахьэу къыхигъэщыгъэр Л. Самойленкэм, О. Исаченкэм, А. Серад­скаям яешIакI ары. Ахэр щысэ­техыпIэх. Тикомандэ иешIакIэ къыгъотыгъэп, зыцIэ къетIуагъэхэр «Адыифым» зыхэпщыхэкIэ, къе­хъулIэщтыр къэшIэгъуае. Гупчэм итхэмрэ ухъумэн Iофыгъохэм афэ­гъэзагъэхэмрэ язэпхыныгъэхэм уагъэразэрэп, мэхапIэу яIэр бэ.

dsc_0492«Адыифым» сыд фэдиз щы­кIагъэ фэтлъэгъуми, апэ ишъы­гъэ команди 8-мэ ахэфэн фае — ар ипшъэрылъ шъхьаIэу къэнэжьы. Щылэ мазэм и 25-м Ростов-на-Дону «Адыифыр» ще­шIэщт, и 30-м Ижевскэ икомандэу «Университетыр» Мыекъуапэ къэ­кIощт. ТиешIакIохэу О. Исаченкэм, Л. Самойленкэм, М. Дувакинам, М. ШъэоцIыкIум, М. Грбавчевич, Ю. Куцеваловам, нэмыкIхэм гущыIэгъу тафэхъугъ. Типшъашъэхэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъон, нахьыбэрэ тагъэгушIон ямурад. Непэ ехъулIэу «Адыифым» очкоуи 5 иIэр, финалым хэфэным фэшI ар мэкIаIо.

Сурэтхэм арытхэр: «Адыифым» иешIакIохэу Ольга Исаченкэр, Лада Самойленкэр, Мария Дувакинар, Александра Давиденкэр, Елена Портягинар; «Адыифыр» «Алисэм» гандбол дешIэ.