К. Роналдо анахь дэгъу

Дунаим футболымкIэ ифедерацие (ФИФА) 2016-рэ илъэсым ифутболист анахь дэгъур ежь-ежьырэу къыхихыгъ. НахьыпэкIэ Францием ижурналхэм ащыщхэм яеплъыкIэхэри къыдалъытэщты­гъэх.

kristianu-ronaldu-kapitan-sbornoy-portugalyПортугалием щыщ ешIакIоу Криштиан Роналдо апэрэу шIухьафтыныр фагъэшъошагъ. К. Роналдо Португалием ихэшы­пыкIыгъэ командэ хэтэу Европэм изэнэкъокъу дышъэ медалыр къыщыфагъэшъошагъ. Испанием икомандэу «Реал» зыфи­Iорэм щешIэзэ, чемпионхэм я Лигэ апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.

ФИФА-м пэшIорыгъэшъэу фут­болист 23-рэ къыгъэлъагъуи, анахь дэгъум икъыхэхын хэда­гъэх. Апэрэ чIыпIэр Роналдо ыхьыгъ, ятIонэрэ чIыпIэр зыфа­гъэшъошэгъэ футболист цIэрыIоу Л. Месси очкоуи 9-кIэ ыуж къинагъ.

К. Роналдо тапэкIи бэрэ тызэ­ригъэгушIощтым тицыхьэ телъ. Футболист дэгъоу зэрэщытым дакIоу, кIэлэцIыкIухэм, спорт еджапIэхэм, фэшъхьафхэм шIушIэ IэпыIэгъухэр аретых. Опсэу, Кри­штиан! Тхьэм бэгъашIэ, насы­пышIо уешI, уигупыкI шIукIэ къыпфигъэзэжьынэу тыпфэлъаIо.

Сурэтым итыр: Криштиан Роналдо.