ЛIэужхэм язэхэщакIо тегъэгушхо

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIу­щынэ Аслъан, Парламентымрэ Прави­тельствэмрэ кIэщакIо фэхъухи, Хьасанэкъо Муратэ фэгъэхьыгъэ зэIукIэшхо самбэмкIэ апэрэу Мыекъуапэ щызэхащагъ. Урысыем икомандэ 16 бэнэпIэ алырэгъум щызэнэ­къокъугъ.

dsc_0151Республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» тIысыпIэ нэкI иIэжьэп. ЗэIукIэгъухэр рагъэ­жьэнхэмкIэ джыри уахътэу щыIэр макIэп. Адыгеим щы­зэлъашIэхэрэ тренерхэу, кIэлэ­егъаджэхэу, спортым Iоф щы­зышIэхэу тинэплъэгъу ­итхэр нэгушIох, къэбар гъэшIэгъонхэр къаIуатэх. КIое Хьазрэт, Беданэкъохэу Рэмэзанрэ Байзэтрэ, Мэрэтыкъо Сахьид, Емыж Арамбый, БжьэшIо Рэмэзанэ, Джармэкъо Нурбый, Кобл Заид, Делэкъо Адамэ, Анатолий Ле­люк, Борсэ Асте­мир, Рудольф Бабоян, Хьэпэе Хьамидэ, ГуIэ­тыжь Хъали­дэ, Хьакурынэ Да­мир, нэмыкI­хэм гущыIэгъу та­фэхъугъ. Зэхахьэр мэфэкI ма­фэу ­алъытэ, ягуапэу ­хэлажьэх.

Зэнэкъокъухэм ясудья шъхьа­Iэу В. Зотовыр Саратов ­хэкум къикIыгъ.

— Тэ, судьяхэм, нэбгырэ 24-рэ тэхъу, — къыIуагъ В. Зо­товым. — Хьасанэкъо Муратэ фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур да­хэу зэхащагъ. ­Спортсменхэм яIэпэIэсэныгъэ къызэра­гъэ­лъагъорэм тигуапэу тылъы­плъэщт, анахь лъэшхэр къахэдгъэщыщтых.

— Хьасанэкъо Муратэ синыбджэгъу, хэгъэгум ихэшы­пыкIыгъэ командэ тыхэтэу зэ­IукIэгъухэм тахэлажьэщтыгъ, — тизэдэгущыIэгъу къыхэлажьэ дунаим гъогогъуитфэ самбэмкIэ ичемпионэу Гусеин Хайбулаевыр. — Мыекъуапэ щызэхащэгъэ зэIукIэгъухэр спор­тым изакъоп зэпхыгъэхэр. Ныб­жьыкIэхэм пIуныгъэ IофшIэнэу адызетхьэрэм занкIэу епхыгъэу щыт. Тхьаегъэпсэух зэхэща­кIохэр.

Щытхъур фаIо

Адыгэ Республикэм изаслу­женнэ журналистэу ТIэшъу Светланэрэ Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юнысрэ пчыхьэзэхахьэр зэра­щэзэ, хьакIэхэм, зэнэкъо­къум  хэлажьэхэрэм къатегущыIагъэх.

dsc_0088Адыгэ Республикэм и Пре­мь­ер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковар ти ЛIышъхьэу ТхьакIу­щынэ Аслъан, Правительствэм ацIэкIэ зэIукIэгъум хэлажьэхэ­рэм къафэгушIуагъ. Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу, дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 идышъэ медальхэр къыдэзыхыгъэ Хьасанэкъо Му­ратэ фэгъэхьыгъэ зэнэкъо­къум лIэуж зэфэшъхьафхэр зэрэ­зэфищагъэхэр, уихэгъэгу, укъы­зыщыхъугъэ чIыгур шIу плъэ­гъунхэмкIэ зэхахьэм ­мэхьэнэ ин зэриIэр Н. Широковам игу­щыIэ къыщыхигъэщыгъэх.

Алырэгъум щыжъоркъ

1999 — 2000-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэр яонтэгъу­гъэхэм ялъытыгъэу алырэ­-
гъум щызэбэныгъэх. Командэхэр къыздикIыгъэхэр: Верхняя Пшыма, Волгоград, Иваново, Ростов, Саратов хэкухэр, Ки­нешма, Краснодар, Ставрополь крайхэр, Москва, Санкт-Петербург, Къэбэртэе-Бэлъ­къарыр, Къэрэщэе-Щэрджэ-
сыр, Татарстан, Чэчэныр, Къалмыкъыр, Адыгеир.

Медальхэр къыдэзыхыгъэхэр

НакI Айдэмыр, кг 48-рэ, Адыгеим щыщ, тренерхэр Н. Джармэкъу, Р. Джармэкъу. А. Данельян ятIонэрэ хъугъэ, Краснодар край.

ЛIышэ Хьарун, кг 52-рэ, Краснодар край, тренерыр Псэунэ Мурат. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренер, Фэдз щыщ. Краснодар краим икомандэ хэтэу Хьабэхъу Амир ящэ­нэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

ЦIыкIу Рэмэзан, кг 52-рэ, Адыгэ Республикэм ибэнакIу, тренерыр Шъэумэн Байзэт. Денис Пас­тернак ятIо­нэ­рэ, Бэ­гугъэ Руслъан ящэнэрэ хъу­гъэх.

Вагинак Тоноян, кг 65-рэ, Краснодар край, апэрэ чIыпIэр къы­дихыгъ. Къэрэщэе-Щэрджэсым щыщэу Щамил ­Гаппоевыр ятIонэрэ, С.-Петербург къикIыгъэ М. Омаракаевыр ящэнэрэ хъугъэх.

dsc_0110Георгий Маркарьян, кг 70-рэ, Краснодар край, апэрэ чIы­пIэр къыдихыгъ. ­Тиреспубликэ щыщхэу Еутых Рэмэзан ятIо­нэрэ, ХьакIэмызэ Айтэч ящэнэрэ хъугъэх.

Никита Тараненко, кг 75-рэ, Краснодар край, ­чемпион хъугъэ, ЛIыIужъу ­Азмэтрэ Нат­хъо Анзоррэ тыжьын ыкIи джэрз медальхэр тиреспубликэ къыфахьыгъэх.

Арам Овосян, кг 81-рэ, Краснодар край, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Делэкъо Ислъам, ятIонэрэ, Къэбэхьэ Мурадин  ящэнэрэ хъугъэх, тиреспубликэ ибэнакIох.

Бэрдэкъо Рэмэзан, кг 87-рэ, Ставрополь край, апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. Тхьа­кIущынэ Адамэ ятIонэрэ чIы­пIэр къыдихыгъ, Уджыхъу Юныс ящэнэрэ хъугъэ.

Акопян Варкез, онтэгъугъэ зэфэшъхьафхэр зиIэмэ якуп, текIоныгъэр къыдихыгъ, Адыге­им ибэнакIу, тренерыр Хьа­ку­рынэ Дамир. Верхняя ­Пышма, Волгоград, Къэбэртэе-Бэлъ­къа­рым яспортсменхэм ха­гъэ­унэ­фыкIырэ чIыпIэхэр къыда­хы­гъэх.

КъэшъокIо купхэу «Налмэсыр», «Мыекъуапэ инэфылъэ­хэр» зэхахьэм щыуджыгъэх. Спортым щыцIэрыIохэм ямызакъоу, хабзэм икъулыкъу­шIэхэу Iащэ Мухьамэд, Мэрэтыкъо Рустем, Къулэ Мыхьамэт, нэмыкIхэри хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм афэгушIуагъэх, шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх. Къэрэщэе-Щэрджэсым и ­Премьер-министрэ игуадзэу Ожъ Муратэ пчэгум къихьи, бэнакIохэм къа­фэгу­шIуагъ.

Наталья Широковам зэхахьэм икIэух къызэрэщиIуагъэу, зэнэкъокъур дэгъоу кIуа­гъэ, илъэс къэс зэхащэн ямурад. Хьасанэкъо Муратэ зэхэ­щакIохэм, спортсменхэм «тхьа­шъуегъэпсэу» къари­Iожьыгъ.

dsc_0063Илъэс къэс зэхащэщт спорт зэIукIэгъоу Хьасанэкъо Муратэ фэгъэхьыгъэм нахь зиушъомбгъунэу фэтэIо. Еджэркъуае щапIуи, дунаим цIэрыIо щыхъу­гъэ М. Хьасанэкъор нарт бэ­гъашIэмэ ащыщ хъунэу, ­Адыгэ Республикэм ищытхъу тапэкIи нахь лъагэу ыIэтынэу ты­фэ­лъаIо. Опсэу, Мурат, Тхьэм на­сыпышIо уешI.

ЕмтIылъ Нурбый.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.