Гъэхъэгъэ дэгъухэр ашIыгъэх

Урысые общественнэ организациеу «Урысыем июристхэм я Ассоциацие» зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр отделение мэфэкI зэIукIэшхо джырэблагъэ иIагъ. Адыгэ Республикэм изэхэт юрисдикцие ихьыкумхэр загъэпсыгъэр илъэс 94-рэ зэрэхъурэм ихэгъэунэфыкIын ыкIи юристым и Мафэ ипэгъокIэу Iофтхьабзэр зэхащагъ.

img_7285Непэрэ уахътэм ехъулIэу Урысыем ишъолъыр пстэуми Ассоциацием иотделениехэр ащызэхэщагъэх. Адыгеим ар 2007-рэ илъэсым икIэух щагъэ­псыгъ ыкIи джыдэдэм итхьаматэр ЛIыхьэтыкъо Аскэр. Ар етIани Ар-м и Конституционнэ хьыкум итхьамат.

Торжественнэ зэIукIэр къы­зэIуихыгъ ыкIи зэрищагъ ЛIы­хьэтыкъо Аскэр. Пэублэм 2016-рэ илъэсым Адыгэ шъолъыр отделением ышIэгъэ IофшIэным изэфэхьысыжьхэм ар къатегу­щыIагъ. Ипсалъэ къызэрэщы­хигъэщыгъэмкIэ, нэбгырэ 300-м ехъу Ассоциацием непэ хэт, ахэр IэпэIэсэныгъэ ин зыхэлъхэу, шIэныгъэ дэгъу зыIэкIэлъхэ юристых. Ар къагъэшъыпкъэжьыным ыкIи лъытэныгъэ къа­фа­шIыным фэшI емызэщыжьхэу Iоф ашIэ, къэралыгъом со­циальнэ-мэхьанэ зиIэ Iофыгъо­хэу щызэшIуахыхэрэм чанэу ахэлажьэх.

Ассоциацием ыпашъхьэ пшъэрылъ ыкIи мурад шъхьаIэхэр итых. Къэралыгъо органхэм, общественнэ организациехэм аготэу Iоф адешIэ, зэхэтхэу конференциехэр, «Iэнэ хъураехэр», зэдэгущыIэгъухэр, семинархэр зэхащэх. Джащ фэдэу урысые законодательствэм хэхъоныгъэ ышIыным иIофы­гъохэм ахэплъэ ыкIи цIыфхэр юридическэу зэрэрагъэджэщт­хэм ыуж ит.

— Мы уахътэм ыпкIэ хэмылъэу юридическэ IэпыIэгъу цIыфхэм зыщаратырэ гупчи 7 республикэм ит, — къеIуатэ ЛIыхьэтыкъо Аскэр. — Ащ фэ­дэ чIыпIэхэр Адвокатскэ ыкIи Нотариальнэ палатэхэр зычIэт унэхэм ащыIэх. Ахэм ямызакъоу, Адыгэ къэралыгъо ыкIи Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетхэм «юри­­дическэ клиникэхэр» къа­щы­зэIуахыгъэх. Апшъэрэ курсхэм арысхэ студентхэм кIэ­лэегъа­джэхэр ягъусэхэу Iэпы­Iэгъу зищы­кIагъэхэу къяуа­лIэрэ цIыфхэм яшIо­игъоныгъэ афа­гъэцакIэ.

Къэбарлъы­гъэIэс амалхэм зэзэгъыныгъэ Ас­социацием ады­риIэу Iоф адешIэ. Шъо­лъыр отделением информационнэ портал Интернетым щыриI.

«Урысыем июристхэм я Ас­социацие» и Адыгэ шъолъыр отделение 2017-рэ илъэсым пшъэрылъэу зыфигъэуцужьхэрэми тхьаматэр кIэкIэу къате­гущыIагъ.

Нэужым юридическэ шIу­хьаф­тынэу Ассоциацием ыгъэ­нэфагъэм илауреатхэм торжественнэу защыфэгушIогъэхэ Iахьыр аублагъ. Едзыгъо зэ­фэшъхьафхэмкIэ къыхагъэщыгъэ­хэр: Трахъу Аслъан (АР-м и Апшъэрэ хьыкум итхьамат), Аулъэ Светлан (АР-м и Адвокатскэ палатэ ивице-президент), Анна Казаковар (Мые­къопэ къэлэ адвокатхэм яколлегиеу «Эгида» зыфиIорэм иадвокат, Александр Лобода (АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм икомитет итхьамат), ТIэтIыжъ Анзор (следственнэ ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм иследователь), Елена Курбановар (Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым икафедрэ ипащ).

Ащ имызакъоу, Адыгеим июридическэ сообществэ ищыIэ­ныгъэ, Урысыем июристхэм я Ассоциацие иIофшIэн, цIыфхэм яфитыныгъэ ыкIи яшъхьафитыныгъэ къэухъумэгъэнхэм, юрист сэнэхьатым имэхьанэ зыкъе­гъэIэтыгъэным зиIахьышIу хэ­зышIыхьэхэрэм ащыщхэми щытхъу тхылъхэр афагъэшъо­шагъэх.

Iофтхьабзэм икIэухым Ассоциацием кIэу къыхэхьэ­гъэ нэб­гырэ заулэмэ удостоверениехэр ЛIыхьэтыкъо Ас­кэр ари­тыжьыгъэх.

Iэшъынэ Сусан.