ЯшIэжь тыгухэм арылъыщт

Хабзэ зэрэхъугъэу, гъогухэм атехъухьэрэ хъугъэ-шIа­гъэхэм ахэкIуадэхэрэм я Дунэе шIэжь мафэ шэ­кIогъум иящэнэрэ тхьаумафэ Урысыем щыхагъэ­унэфыкIы.

dscn9914Ащ ипэгъокIэу Адыгеим гъо­гурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ икъэралыгъо инспектор шъхьаIэу Александр Курпас Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иполитехническэ колледж истудентхэм аIукIагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх динлэжьхэр ыкIи медицинэ катастрофэмкIэ Адыгэ республикэ гупчэм ипащэ.

ГъогурыкIоным ишапхъэхэр къизымыдзэхэу, ахэр зыукъо­хэрэм тхьамыкIагъоу къяхъулIэн ылъэкIыщтыр нэрылъэгъу къафэзышIырэ сурэттехы­гъэхэм якъэгъэлъэгъонэу агъэ­хьазырыгъэр студентхэм къафащагъ.

ЗэIукIэгъум ипэублэ республикэм ыкIи къалэм игъогухэм къатехъухьэгъэ хъугъэ-шIагъэхэм язытет Александр Курпас къытегущыIагъ. Авариехэм языщанэ пэпчъ ныбжьыкIэ зэ­рэхафэрэр студент нэ­бгырэ 200 фэдизэу зыIукIа­гъэ­мэ анаIэ тыраригъэдзагъ.

dscn9893Нэужым динлэжьхэм гущыIэр лъагъэкIотагъ. ГъогурыкIо­ным хэлэжьэрэ пстэуми лъытэныгъэрэ шъхьэкIэфэныгъэрэ зэфашIынэу, щэIагъэ гъогум къызщыхагъэфэнэу ахэр къыфэджагъэх.

Гъогу хъугъэ-шIагъэхэр къы­зыхэкIыхэрэр къизыIотыкIыхэрэ видеороликхэр студентхэм къафагъэлъэгъуагъэх. Фильмэм зеплъыхэ нэужым ныбжьыкIэхэр гупшысэм зэрэзэлъишта­гъэхэр нэрылъэгъугъ.

Iофтхьабзэм икIэухым фэе пстэуми мастер-класс акIун амал яIагъ. Къин хэфагъэм апэрэ медицинэ IэпыIэгъур зэ­рэрагъэгъотыщт шIыкIэхэр ащ къащарагъэлъэгъугъэх.

ШIэжь мафэу мыр зэрэщытым имызакъоу, псаоу щыIэхэм шапхъэхэр амыукъонхэм, гъо­гурыкIоным хэлажьэхэрэм лъы­тэныгъэ зэфыряIэным къулы­къушIэхэр къыфэджагъэх. Тхьа­мыкIагъо къызэхъулIи зидунай зыхъожьыгъэхэм азыныкъо зэ­рэныбжьыкIэ дэдэхэм, илъэс 30-м зэрэнэмысыгъэхэм тегу­пшысэн фае. Анахь шъхьаIэр лъэсрыкIохэми водительхэми гъогурыкIоным ишапхъэхэр ты­мыукъохэу, тызэпэмыуцужьэу, лъытэныгъэ зэфэтшIымэ, хъу­гъэ-шIагъэхэр нахь макIэ зэрэхъущтхэр ары.