IэпыIэгъукIэ къыгъэгугъагъэх

Партиеу «Единэ Россиер» зызэхащагъэр шэкIогъум и 22-м илъэс 15 хъугъэ. Ащ ипэгъокIэу Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ идепутатэу       Хьасанэкъо Мурат Кощхьаблэ щыпсэухэрэм зэIукIэгъу адыриIагъ.

img_4726Депутатым нэбгыри 8-мэ зыкъыIуагъэкIагъ, ахэр нахьыбэу зыгъэгумэкIыщтыгъэхэр социальнэ Iофыгъохэмрэ физкультурэмрэ спортымрэ районым хэхъоныгъэхэр зэрэщарагъэшIыщтхэмрэ. Сабыибэ зиIэ бзылъфыгъэр ыпхъу ортопедическэ лъэкъопылъхьэу ахъщэшхо зыуасэр рагъэгъотынымкIэ ишIуагъэ къаригъэкIынэу М. Хьасанэкъом къелъэIугъ, депутатми IэпыIэгъу къафэхъунэу къыгъэгугъагъ.

Районым испортивнэ обществи уахътэм диштэрэ футболешIапIэ Кощхьаблэ щагъэпсы ашIоигъоу депутатым зыкъыфагъэзагъ, ежь ышъхьэкIэ мы Iофыгъом ынаIэ зэрэтыригъэтыщтыр Мурат ариIуагъ.

— ЗэIукIэгъоу адэсшIыгъэм «Единэ Россиер» цIыфхэм ягумэкIыгъохэр зэшIозыхырэ партиеу зэрэщытыр къызгуригъэIуагъ. Къэралыгъом ипащэхэри, шъолъырхэри, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэри зэкъотхэу цIыфхэм къаIэтырэ Iофыгъохэр загъэцакIэхэрэр илъэс 15 хъугъэ, — къыIуагъ М. Хьасанэкъом.

КЪАНДОР Анзор.