Прокуратурэм иапэрэ форум

Адыгэ Республикэм ипрокуратурэ зэIухыгъэ форум апэрэу мы мафэхэм зэхищагъ. ЛэжьапкIэм итынкIэ цIыфхэм яфитыныгъэхэр ухъумагъэ зэрэхъурэм ащ щытегущыIагъэх.

4cc9746612c559e2Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м ипрокурор игуадзэу КIыкI Исмахьилэ, АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковар, IофшIэнымкIэ Къэралыгъо инспекцием иреспубликэ къутамэ ипащэу Сихъу Русетэ, Адыгэ Республикэм и Общественнэ палатэ итхьаматэу Устэ Руслъан, хьыкум приставхэм яфедеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу республикэм щыIэм ипащэу Дмитрий Лабазовыр, УФ-м и Следственнэ Комитет иследственнэ гъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Альберт Абрамян, АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэ игуадзэу Ирина Ширинар, нэмыкIхэри.4e53e0c08da58e9d

Iофтхьабзэр КIыкI Исмахьилэ къызэIуихыгъ. ЛэжьапкIэм итынкIэ цIыфхэм яфитыныгъэ къэухъумэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр, игъом пстэуми ар аIукIэным, хабзэр а лъэныкъомкIэ укъуагъэ мыхъуным анаIэ зэрэтетыр къыIуагъ.

Прокуратурэмрэ республикэм икъэралыгъо хэбзэ къулыкъухэмрэ зэгъусэхэу 2014-рэ илъэсым къыщыублагъэу 2016-рэ илъэсым имэзипшIым нэс Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр зэхащагъэх. Мы лъэныкъомкIэ Iофхэм язытет зыфэдэмкIэ зэфэхьысыжьхэр ренэу ашIыгъэх. Ащ ишIуагъэкIэ лэжьапкIэм ылъэныкъокIэ чIыфэу ателъыгъэм щыщэу сомэ миллион 80 цIыфхэм аIуагъэкIэжьыгъ.d06f9541638722a4

ЛэжьапкIэм итынкIэ хэукъоныгъэ мини 4-м ехъу къыхагъэщыгъ, ахэр дэгъэзыжьыгъэнымкIэ унашъохэр ашIыгъэх. Прокуратурэм иунашъокIэ нэбгырэ 268-мэ дисциплинарнэ, административнэ ыкIи уголовнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ Предприятие ыкIи организацие 89-мэ Iоф ащызышIэхэрэм яфитыныгъэхэр зэтырагъэуцожьыгъэх, банкрот хъугъэ предприятииплI ахэм ахэт.407e0e129350381d

Прокурорхэр IофышIэ коллективхэм ренэу аIокIэх, зыгъэгумэкIыхэрэм защагъэгъуазэ. Яфитыныгъэхэр зэтегъэуцожьыгъэнхэмкIэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр зэрахьэх, цIыфхэм гущыIэгъу афэхъух.

Iофтхьабзэм къырагъэблэгъагъэхэр зэкIэ зэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх, лэжьапкIэм итын епхыгъэ Iофыгъохэм еплъыкIэу афыряIэр къаIуагъ. Нэужым журналистхэр зыгъэгумэкIырэ упчIэхэм яджэуапхэр къаратыжьыгъэх.

ДЕЛЭКЪО Анет.