«Зэпхыныгъэ занкIэр» игухэлъхэм алъыIэсыгъ

ПФР-м и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм цIыфхэм фэIо-фашIэхэр афэгъэцэкIэгъэнхэм епхыгъэ шIыкIэ зэфэшъхьафхэр егъэфедэх. Ахэм зыкIэ ащыщ ПФР-м и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу Къулэ Аскэрбый мазэ къэс Адыгеим щыпсэухэрэм апае видеоегъэблэгъэнэу зэхищэрэр.

ИлъэсиплI хъугъэ пенсиехэмкIэ республикэ ведомствэм ипащэ а шIыкIэр зигъэфедэрэр. УпчIэ зэфэшъхьафхэр зиIэхэр ягуапэу ащ къеблагъэх.

Агъэнэфэгъэ графикым тетэу ащ фэдэ Iофтхьабзэ Адыгэкъалэ щыпсэухэрэм апае Къулэ Аскэрбый зэхищэгъагъ. Ащ къекIолIагъэхэм янахьыбэр къызыкIэупчIагъэхэр пенсиер, федеральнэ социальнэ IэпыIэгъур зыфэдизхэр, шъхьэзэкъо предпринимательхэм страховой тынхэр бюджетым хэмыхьэрэ фондхэм зэралъагъэIэсыхэрэ шIыкIэр, ны (унэгъо) мылъкум епхыгъэ Iофыгъохэр ары. Джащ фэдэу пенсионерхэм ащыщхэр къыкIэупчIагъэх 2017-рэ илъэсым ищылэ мазэ пенсионер пстэуми аратыщтэу агъэнэфэгъэ зэтыгъо сомэ минитфыр зэралъагъэIэсыщт шIыкIэм.

Къэлэдэсхэм ямызакъоу, ПФР-м и Отделэу Адыгэкъалэ щыIэм иIофышIэхэми Къулэ Аскэрбый упчIэхэмкIэ зыкъыфагъэзэгъагъ. ЗэкIэмкIи егъэблэгъэным нэбгырэ 12 къекIолIэгъагъ.

ЗэкIэри джэуапэу агъотыгъэхэм агъэрэзагъэх. Нахьыжъ лIэужым илIыкIохэм пенсие системэм иIофшIакIэ еплъыкIэу фыряIэхэр ыкIи ар нахь дэгъоу зэхэщэгъэным фэшI игъо алъэгъухэрэр республикэ пенсие ведомствэм ипащэ къылъагъэIэсыгъэх. Хьаулыеп ПФР-м ичIыпIэ къулыкъухэм яIофшIакIэ цIыфхэм еплъыкIэу фыряIэр зэгъэшIэгъэным фэшI мыщ фэдэ видеоегъэблэгъэнхэм шIогъэ ин къатэу зэрилъытэрэр.

Мы мафэм Къулэ Аскэрбый зэхищэгъэ видеоегъэблэгъэным гухэлъэу ыгъэнафэщтыгъэр къыдэхъугъ. УпчIэу къатыгъэхэм янахьыбэр чIыпIэм щызэшIохыгъэ хъугъэ, адрэ къэнагъэхэмкIэ зифэшъошэ IэнэтIэзехьэхэм пшъэрылъ афишIыгъ ыкIи загъэцэкIэнхэ фэе пIалъэхэри афигъэнэфагъэх.

ПФР-м и Къутамэу

Адыгэ Республикэм щыIэм ипресс-къулыкъу.