Сэнэхьат зэфэшъхьафхэм нэIуасэ афашIыгъэх

Гурыт еджапIэхэм ачIэс кIэлэеджакIохэм языгъэ­псэфыгъо лъэхъан ехъулIэу Мыекъопэ къэралы­гъо технологическэ университетым кIэлэцIыкIу лагерэу «Страна профессий» зыфиIорэм иящэнэрэ чэзыу щызэхащагъ.

5569Апшъэрэ еджапIэм карье­рэмкIэ профориентациемкIэ и Гупч ащ икIэщакIор. Чъэпыогъум и 31-м къыщегъэжьагъэу шэкIогъум и 4-м нэс ар кIуагъэ. Илъэси 6-м къыще­гъэжьагъэу 12-м нэс зыныбжь кIэлэцIыкIу 32-рэ фэдиз ащ къекIолIагъ.

Мэфитфым къыкIоцI сэнэхьат зэфэшъхьафхэм кIэлэ­цIыкIухэр нэIуасэ афашIыгъэх. Хабзэ зэрэхъугъэу, мафэр за­рядкэкIэ рагъажьэщтыгъ. КIэлэ­еджакIохэр отрядиплIэу агощы­гъэх. Отряд пэпчъ галстук зэмышъогъухэр адалъхьагъэх.

МэфэкI линейкэм лагерым хабзэу щыIэхэр, щынэгъончъэ­ным ылъэныкъокIэ зэрэзекIонхэ фаехэр къафаIотагъэх. КIэ­лэцIыкIухэу лагерым къекIо­лIа­гъэхэм ыкIи ахэм янэ-ятэхэм шIуфэс къарихыгъ лагерым ипащэу Галина Измайловам. КIэлэпIухэм нэIуасэ афэхъугъэх. Отряд пэпчъ капитан зырыз къыхахыгъ, ахэм ацIэщтыр, девизэу яIэщтыр, къаIощт усэхэр, орэдхэр къаугупшысыгъэх.

21067Лагерым иящэнэрэ сменэ адрэхэм афэдэу сэнэхьат зэфэшъхьафхэм афэгъэхьыгъагъ. ГущыIэм пае, «Садовник» ыкIи «Ландшафтный дизайнер» зы­фиIохэрэм нэIуасэ афэхъу­гъэх. Студентхэр ягъусэхэу чылэ­пхъэ зэфэшъхьафхэр тэрэзэу зэрэбгъэтIысыщтхэр, къэгъэгъэ клумбэ дахэхэр зэрэбгъэ­псыщтхэр къарагъэлъэгъугъ. Мас­тер-классыр ныбжьыкIэхэм агу рихьыгъ, мы сэнэхьат­хэр къыхэзыхынэу фаехэри къа­хэкIыгъэх.

Джащ фэдэу бзыухэм афэ­гъэхьыгъэ къэбарыбэ къа­фа­Iотагъ. Творческэ зэнэкъо­къоу «Покормите птиц зимой» зы­фиIорэм хэлэжьагъэх. «Консер­вируем сами» зыцIэгъэ ­мастер-классри къафагъэлъэгъуагъ. КIэлэцIыкIу пэпчъ банкэу ыIы­гъым къыдэгъэкIакIом, гъомылапхъэм ыцIэ ыкIи зашIыгъэ уахътэр зытетхэгъэ наклейкэр тыригъэпкIагъ, нэужым хэтэрыкI зэфэшъхьафхэр ралъхьа­гъэх ыкIи маринад акIакIагъ. Аграрнэ технологиехэмкIэ факультетым ныбжьыкIэхэм «Что мы знаем о продуктах питания?» зыфиIорэ зэнэкъокъур афызэхащагъ. КIэлэцIыкIухэм ар ашIогъэшIэгъоныгъ, продукт зэфэшъхьафхэм афэгъэхьыгъабэ зэхахыгъ.

7231«Азбука технолога» зыфиIорэ Iофтхьабзэр ахэм къакIэ­лъы­кIуагъ. Квасыр, сокхэр зэ­рэзэхэлъхэр микроскопыр аIы­гъэу зэрагъэшIагъ. «Мыловар» зыфиIорэ сэнэхьатми лагерым къекIолIагъэхэр нэIуасэ фа­шIыгъэх. Нэбгырэ пэпчъ ежь ыIэкIэ ышIыгъэ сабыныр ыIы­гъэу унэм кIожьыгъэ.

Ахэм анэмыкI гъэшIэгъоныби ныбжьыкIэхэм алъэгъугъ. Лъэпкъ зэфэшъхьафхэм гъэсэ­ныгъэ зыщарагъэгъотырэ факультетым щеджэрэ студентхэм къагъэхьазырыгъэ къэ­гъэлъэгъоныр лъэшэу агу рихьыгъ. Ливан, Палестинэ, Турк­менистан, Сирием, Узбекистан, Таджикистан, Кувейт, Ма­рокко къарыкIыгъэ студентхэм ялъэпкъ къашъохэр, орэдхэр къашIыгъэх, шхын зэфэ­шъхьаф­хэмкIэ кIэлэцIыкIухэр ахьэкIагъэх.

glavnaja712Лагерым исменэ ыухыгъ. Аужырэ мафэм Краснодар дэт музееу «Джоуль-парк» зы­фиIорэм ащагъэх.

Делэкъо Анет.