Шъукъеблагъэх «Ошъутенэм»

Мыекъопэ волейбол командэу «Динамо-МГТУ-р» 2016 — 2017-рэ илъэс ешIэгъум апшъэрэ купэу «Б»-м хэтэу хэгъэгум изэнэкъокъу хэлажьэ. Спор­тым пыщагъэхэм ялъэ­­Iу­хэр къыдэтлъытэхэзэ, ­командэм хэтхэм, зэ­хъо­кIы­ныгъэу фэхъугъэхэм, пшъэрылъэу зыфи­шIы­­жьыгъэхэм шъуащы­тэ­гъэгъуазэ.

dsc_0410— Апшъэрэ купыр тIоу­ го­щы­гъэ, тэ «къохьапIэм» тыщешIэ, коман­дий хэтыр, — къы­тиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республи­кэм изаслуженнэ тренерэу Па­вел Зборовскэм.

Хэта хэкIыжьыгъэр?

— Тюриныр апшъэрэ купэу «А-м» рагъэблэгъагъ, Ярославль икомандэ щешIэ. Кириленкэр дзэм къулыкъушIэ кIуагъэ.

КIэу  шъуштагъэхэр къы­таIоба?

— Ставрополь краим икомандэу апшъэрэ купым щешIэщтыгъэр зэбгырагъэкIыжьыгъ. Ащ къыхэ­кIэу Валерий Переверзевымрэ Виталий Шипиловымрэ Мыекъуа­пэ щыпсэунхэу къэкIуагъэх, «Ди­намо-МГТУ-м» тштагъэх.

— Тикомандэ хэтхэм ацIэ къытфеIу.

— Соколов Александр, ­Костюк Анатолий, Родионов Родион, Пи­чуев Юрий, Турсков Никита, Нихотин Александр, Мамрешов Къамболэт, Данилов Владислав, Танаян Армен, Къошк Рус­лъан, Чернышов Данил, Нагорный Тимофей, Переверзев Валерий, Филиппов Никита, Плаксин Артем, Присяжный Сергей, Миронов Петр, Шипилов Виталий.

— Купэу «КъохьапIэм» хэт командэхэм якъалэхэм тащыбгъэгъуазэ тшIоигъу.

— Санкт-Петербург, Владимир, Калугэ, Одинцовэ, Къы­блэ-Сахалинск, Ростов-на-Дону, Мые­къуапэ якомандэхэр апшъэрэ ­купэу «Б-м» хэтых.

— «Динамо-МГТУ-м» мурад хэхыгъэ иIэба?

— Команди 3 финалым хэхьащт, медальхэм афэбэнэнхэу фитыныгъэ яIэщт. «Динамо-МГТУ-р» блэкIыгъэ илъэс ешIэ­гъум фэдэу финалым зэрэхэхьащтым фэбэнэщт.

— ЕшIэгъухэр спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIощтых. Спортым пыщагъэхэм ар ашIочыжь.

— Тэрэз зыфапIорэр, «Ошъу­тенэр» Мыекъуапэ хэхьэрэ псэу­пIэу Гавердовскэм дэт. ЕшIапIэр зэтегъэпсыхьагъ, дунэе шапхъэ­хэм адештэ. Мыекъопэ къэралы­гъо технологическэ университетым иешIапIэ дэеп, ау залыр цIы­кIущэ, зэIукIэгъум еплъы зы­шIоигъохэр икъоу чIафэхэрэп. «Ошъутенэм» цIыфхэр есэжьынхэу тэлъытэ. НахьышIоу тешIэ зыхъукIэ, гъогу чыжьэм есэжьы­щтых.

— Павел, сыда джыри къы­тапIо пшIоигъор?

— Псауныгъэр зыщагъэпытэрэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэр» тиреспубликэ зэрэщагъэпсыгъэм фэшI Адыгеим и ЛIышъхьэу Тхьа­кIущынэ Аслъан, Парламентымрэ Правительствэмрэ якъулыкъу­шIэ­хэм гъэзетымкIи «тхьашъуегъэ­псэу» ясIожьынэу сыфай. Спорт псэолъэ дэгъухэр зэрэтиIэхэм те­гъэгушхо. Спортымрэ физкультурэмрэ апыщагъэхэм япсауныгъэ агъэпытэ. Спортым ныбжьы­кIэхэр епIух, егъасэх, ­лъэпкъхэр зэфещэх, мамыр псэукIэр егъэ­пытэ. Волейболыр зышIогъэшIэ­гъонхэр тиешIэгъухэм ­яплъынхэу «Ошъутенэм» къетэгъэблагъэх.

— ШъуигухэлъышIухэр къы­жъудэхъунхэу шъуфэтэIо.

— Тхьашъуегъэпсэу.

Сурэтым итыр: волейбол ­командэу «Динамо-МГТУ-р».