ТIогъогогъо пшIуахьыныр гухэкI

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Уралмаш» Екатеринбург — 71:84 (22:17, 15:19, 12:27, 22:21).

ШэкIогъум и 4-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэIукIагъэх.

dsc_0542Зезыщагъэхэр: Я. Орешин — С.-Петербург, В. Новиков — Москва хэку, А. Пауков — Воронеж.

«Динамо-МГТУ»: Гапошин — 7, Милютин — 2, Хмара — 12, Еремин — 19, Фещенко — 8, Суслов, Путимцев, Чураев — 16, Майборода — 2, Россов — 5.

«Уралмашыр» купым хэт коман­дэ анахь лъэшхэм ащыщ. М. Дос­мановыр, А. Воскресенскэр, А. Малышевыр, нэмыкIхэри щысэ атепхынэу ешIэх. А. Воскресенскэм зы нэплъэгъу кIэкIым къыкIоцI хэкIыпIэшIу къегъоты. Хъагъэм бэрэ Iэгуаор зэрэридзэ­рэм дакIоу, ешIакIохэм псынкIэу аIэкIэкIы, зэхэщэн Iофыгъохэм афэIэпэIас. А. Малышевыр, М. Досмановыр, нэмыкIхэри ясэнау­щыгъэкIэ хьакIэхэм къахэщыгъэх, текIоныгъэр яфэшъуашэу ахьыгъ.

Николай Ереминыр, Илья Хмарэ, Артем Гапошиныр, фэшъхьаф­хэри ягуетыныгъэкIэ зыкъыуагъа­штэу ешIагъэх, ау тагъэгушIон алъэ­кIыгъэп. Хъурджанэм ычIэгъ Н. Ереминыр дэгъоу щешIэщтыгъ, ябэнызэ, Iэгуаор ­ыгъэчэрэгъузэ хъагъэм ридзэщтыгъ. Сыдэу хъу­гъэ­ми, а мафэм «Уралмашыр» нахь гъэшIэгъонэу, узыIэпищэу ешIагъ.

ЯтIонэрэ зэIукIэгъур

«ДинамоМГТУ» — «Уралмаш» — 55:57 (17:15, 16:13, 10:17, 12:12).

ШэкIогъум и 5-м Мыекъуапэ щызэдешIагъэх.

«Динамо-МГТУ-м» хэтхэу хъа­гъэм Iэгуаор изыдзагъэхэр: Еремин — 14, Фещенко — 13, Хмара — 12, Россов — 10, Гапошин — 4, Милютин — 2.

ХьакIэхэм ухъумэн Iофыгъохэр дэгъоу агъэцэкIагъэх. ЕшIэгъур аухынымкIэ зы такъикъ къэнагъэу «Динамо-МГТУ-м» хэтхэм хъагъэм Iэгуаор радзэнэу гъого­гъуищэ уплъэкIунхэр ашIыгъэх, ау янасып къыхьыгъэп. А. Гапо­шиным очкоуи 3 дзыгъор кIэухым ыгъэцэкIагъ шъхьае, хъурджанэм Iэгуаор ифагъэп.

dsc_0532«Уралмашым» иешIакIохэу А. Ма­лышевымрэ А. Воскресен­скэм­рэ очко 14 зырыз якомандэ къыфахыгъ.

«Динамо-МГТУ-р» шэкIогъум и 17 — 18-м «Арсенал» Тула, и 21 — 22-м «Русичи» Курск аде­шIэщт.