Тхьамафэм ихъугъэ-шIагъэхэр

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, чъэпыогъум и 24-м къыщегъэжьагъэу и 30-м нэс республикэм бзэджэ­шIэгъэ 70-рэ щызэрахьагъ.

Ахэр: цIыфым ыпкъынэ-лынэ шъобж хьылъэхэр тыраща­гъэхэу 1, тыгъуагъэхэу 34-рэ, хъункIэн бзэджэшIагъэу 2, гъэ­пцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIэгъи 8, машинэр рафыжьагъэу 1, нэмыкIхэри. Экономикэм ылъэ­ныкъокIэ хэбзэгъэуцугъэр гъого­гъуи 9-рэ аукъуагъэу хэбзэ­у­хъу­мэкIо къулыкъухэм къыха­гъэщыгъ. БзэджэшIагъэ зезыхьэ­гъэ нэбгырэ 50 агъэунэфыгъ, зэхафын алъэкIыгъэр ­процент 70-м ехъу.

БлэкIыгъэ тхьамафэм Адыге­им игъогухэм хъугъэ-шIэгъи 9 къатехъухьагъ. Ахэм зы нэбгы­рэ ахэкIодагъ, нэбгыри 10-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ. Ешъуагъэу рулым кIэрысхэу во­дитель 54-рэ къаубытыгъ, гъо­гурыкIоным ишапхъэхэр гъо­гогъу 2997-рэ аукъуагъэу къыхагъэщыгъ.

Ешъуагъэу рулым кIэрытIысхьагъ

Адыгэкъалэ щыпсэурэ хъу­лъфыгъэм иавтомобилэу ВАЗ-2106-р зэрэшIурафыжьагъэм фэгъэхьыгъэ къэбар УФ-м хэ­гъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Минис­терствэ иотделэу «Адыгейский» зыфиIорэм идежурнэ часть къыIэкIэхьагъ. Полицейскэхэм оперативнэ ыкIи лъыхъун Iоф­тхьабзэхэр рагъэкIокIызэ, бзэ­джашIэм зыдигъэзэгъэ лъэны­къор агъэунэфын алъэкIыгъ. ТIэкIу тешIагъэу автотранспортыр гъунэгъу псэупIэм къыща­гъотыжьыгъ. Зэрагъэунэфы­гъэмкIэ, машинэр езыфыжьа­гъэм рулыр фэмыгъэIорышIэу дэчъэхи, гъогум къытехъухьэ­гъэ хъугъэ-шIагъэ хэфагъ. Хэ­бзэухъумакIохэм ар къаубытыгъ. БзэджашIэр ешъогъагъ, машинэр зэрифэным ифитыныгъэ иIагъэп. Уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ.

Iофыр хьыкумым зэхифыщт

Сэкъатныгъэ зиIэ хъулъфы­гъэм ылъэныкъокIэ хъункIэн бзэ­джэшIагъэ зэрэзэрахьа­гъэм икъэбар хэбзэухъумакIохэм къа­лъыIэсыгъ. Полицейскэхэм зэра­гъэунэфыгъэмкIэ, чэщым бзэ­джашIэхэм пчъэр Iуатхъи, унэм ихьагъэх. Ахэм бырсырэу къа­пыкIыгъэм бысымыр къыгъэу­щыгъ. Хъулъфыгъэр бзэджа­шIэ­хэм апэуцужьыгъ, ащ къыхэкIы­кIэ сэкъатныгъэ зиIэм ­утынхэр рахыгъэх, унэм илъыгъэ сомэ мини 6-р ашти, загъэбылъы­жьыгъ. Зы бзэджашIэм ите­плъэ зыфэ­дэр хъулъфыгъэм дэгъоу къыIо­тагъ, ятIонэрэм ынэ­гу ихъуа­гъэу щытыгъ. Полицей­скэхэм зэ­хащэгъэ ­оперативнэ ыкIи лъыхъун Iофтхьа­бзэхэм шIуагъэ къатыгъ, мы псэ­упIэ дэдэм дэс кIэлэ ныб­жьыкIитIур къаубытыгъэх. Бзэ­джашIэ­хэм лажьэ яIэу следст­вием ыгъэунэфыгъ, ахэм пшъэ­дэ­кIы­жьэу арагъэхьыщтыр Мыекъо­пэ район хьыкумым ыгъэнэфэщт.

Зэрарыр сомэ миллиони 2-м ехъу

Илъэсэу тызыхэтым ижъо­ны­гъуакIэ илъэс 38-рэ зыныбжь бзылъфыгъэу Мыекъуапэ щы­псэурэм иунэ сомэ миллион, доллар мин 14 ыкIи дышъэм хэ­шIыкIыгъэ пкъыгъохэр раты­гъукIыгъэх. Зэрарыр сомэ мил­лиони 2-м ехъугъ. Мы бзэ­джэ­шIагъэм епхыгъэу хэбзэ­ухъу­­макIохэм уголовнэ Iоф къы­зэIуахыгъ.

Полицейскэхэм зэхащэгъэ оперативнэ Iофтхьабзэхэм яшIуагъэкIэ тыгъуакIор агъэу­нэфын, нэужым къаубытын алъэ­кIыгъ. Зэтыгъуагъэхэм инэ­Iосэ хъулъфыгъэу ар къычIэ­кIыгъ. ШIуатыгъугъэр зэкIэ бзы­лъфыгъэм ратыжьыгъ. Хьыкумым унашъоу ышIыгъэм ди­штэу бзэджашIэм илъэси 4 хьапс условнэу тыралъхьагъ, джащ фэдэу сомэ мин 30 ­хъурэ тазырыр шIокI имыIэу ыпщы­нын фае.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу.