Пэрыохъу яIэнэу щытэп

Мы мафэхэм Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым дунэе студенческэ форумэу «ВУЗ без границ. Инклюзивное образование» зыфиIорэр щыкIуагъ. Урысые студенческэ союзым Росмолодежыр игъусэу зэхащэгъэ проектым ар къыдыхэлъытагъэу щыт.

dostupnaja_sredaМэфэкI шIыкIэм тетэу культурэм и Унэу «Гигантым» ар къыщызэIуахыгъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Ирина Ширинар, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэ­ныгъэмрэкIэ иминистрэ игуадзэу Къэрэтэбэнэ Махьмудэ, цIыф­хэм IофшIэн ягъэгъотыгъэнымкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу Галина Цыганковар, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ, сэкъатныгъэ зиIэ­х­эм яобщественнэ организацие илIыкIохэр, нэмыкIхэри.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым, физическэ культурэмкIэ, спор­тымкIэ ыкIи туризмэмкIэ Пшызэ къэралыгъо университетым, Краснодар кооперативнэ техникумэу Шытхьалэ дэтым, Мые­къопэ индустриальнэ техникумым, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иполитехническэ колледж ястудент нэбгырэ 90-м ехъу форумым хэлэжьагъэх.

1067Iофтхьабзэм ипэублэ «Всероссийский студенческий союз» зыфиIорэ Урысые общественнэ организацием ипащэу Олег Цапко къыгъэхьыгъэ тхыгъэм форумыр зезыщэхэрэр къе­джагъэх. Iофтхьабзэм мэхьанэ­шхо зэриIэр, хэбзэ къулы­къур, апшъэрэ еджа­пIэхэр, студенческэ объединениехэр, инклюзивнэ гъэ­сэ­ныгъэмкIэ экспертхэр зэгъусэхэу мыщ фэдэ форумхэм ахэлажьэхэмэ шIогъэ ин къызэрахьыщтыр ащ къыщеIо.

КъекIолIагъэхэм Къуижъ Саидэ шIуфэс къарихыгъ, сэнаущыгъэу ахэлъыр форумым къыщагъэ­лъэгъонэу студентхэм къариIуагъ.

3899Ушэтын мыпсынкIэхэм ныб­жьыкIэхэр апхырыкIыгъэх. Апэ­рапшIэу зыщеджэхэрэ еджа­пIэхэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр, инклюзивнэ гъэсэныгъэм ахэр зэрэфэхьазырхэр, ащкIэ ашIэхэ­рэр къаIотагъ. Къэшъо­нымкIэ, орэд къэIонымкIэ сэнаущыгъэу ахэлъыр нэрылъэгъу къашIыгъ.

Жюрим ахэм уасэ афишIыгъ. Зэфэхьысыжьхэм къызэра­гъэлъэгъуагъэмкIэ, апэрэ чIы­пIэр физическэ культурэмкIэ, спор­тымкIэ ыкIи туризмэмкIэ Пшызэ къэралыгъо университетым истудентхэм ахьыгъ, ятIонэрэ чIыпIэр Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иполитехническэ колледж икомандэу «Лидерым» фагъэшъо­шагъ. Ящэнэрэ чIыпIэр Краснодар дэт кооператив техникумымрэ политехническэ колледжымрэ зэдагощыгъ.

Ректорым осэ ин зыфишIыгъэ ыкIи анахь къыхигъэщыгъэхэр политехническэ колледжым истудентхэу Ольга Карапе­тянрэ Шыринэ Байзэтрэ. Курэжъыем исхэу адыгэ къашъо ахэм къашIыгъ. Джащ фэдэу шъхьафэу къыхагъэщыгъ Ольга Афанасьевам икъэгъэлъэгъони.

Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм джащ фэдэу мастер-классхэр къатыгъэх. ХьакIэу къэкIуа­гъэ­хэм пчыхьэм къалэр къарагъэ­кIухьагъ.

5552ЯтIонэрэ мафэр спортивнэ зэнэкъокъукIэ рагъэжьагъ. Къэзэрэугъоигъэхэм спорт джэгун зэфэшъхьафхэмкIэ заушэтыгъ. ТекIоныгъэ къыдэзыхыгъэхэм щытхъу тхылъхэмрэ медальхэмрэ аратыгъэх. Пшызэ къэралыгъо университетым ыкIи политехническэ колледжым якомандэхэу пэрытныгъэ къыдэзыхыгъэхэм кубокхэр афагъэ­шъошагъэх.

Нэужым Iэнэ хъурае зэхащагъ. ЗипсауныгъэкIэ илэгъу­хэм акIэмыхьэхэрэр, сэкъатныгъэ зиIэхэр предприниматель хъунхэм пае ашIэн фаехэм ыкIи ащ федэу къафихьыщтым ате­гущыIагъэх. Рес­публикэмкIэ сэ­къат­­ныгъэ зиIэ общественнэ организациехэм ялIы­кIохэр, Мые­­къуа­пэкIэ цIыфхэм IофшIа­пIэ язы­гъэ­гъотырэ гупчэм ипащэу В. Черниченкэр, менедж­ментымкIэ Къыблэ институтым инклюзивнэ гъэсэныгъэмкIэ иотдел ипащэу К. Грабчук ащ хэлэжьагъэх.

Сэкъатныгъэ зиIэхэм Iоф­шIэпIэ чIыпIэхэр яIэным пае шIэгъэн фаехэм атегущыIагъэх. Профессиональнэ гъэсэныгъэ языгъэгъотырэ еджапIэхэм мыщ фэдэ цIыфхэм IофшIэпIэ чIыпIэ­хэр къязытын зылъэкIыщтхэм адэлэжьэнхэ зэрэфаер къаIуагъ.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иресурснэ еджэпIэ гупчэу «Школа социального предпринимательства» зыфиIорэм ипащэу Светлана Новиковам Урысыем ишъо­лъыр зэфэшъхьафхэм социальнэ предпринимательствэр зэрэщызэхащэрэр къэзэрэугъо­игъэхэм къа­фиIотагъ. Владимир Черниченкэм сэкъатныгъэ зиIэхэм Iоф­шIапIэ ягъэгъотыгъэ­ным фэшI ашIэрэр къыIуагъ. Курэжъыем исхэм яобщественнэ организацие ипащэу Ольга Карапетян иIоф­шIэн къызэригъоты­гъэмкIэ къы­зэIукIагъэхэм къадэгощагъ. Джащ фэдэу сэкъат­ныгъэ зиIэу Iоф зышIэнэу фэехэм апае консультационнэ ыкIи тренинговэ гупчэхэр къызэ­Iуа­хын­хэм, унэм исхэу Iоф ягъэшIэ­гъэным, ахэм апае предприятиехэр къызэI­хыгъэн­хэм афэ­гъэ­хьыгъэ Iофы­гъохэм атегу­щыIагъэх.

1151Форумыр мэфэкI шIыкIэм те­тэу зэфашIыжьыгъ. Зэнэкъо­къу зэфэшъхьафхэм текIоныгъэ къа­щыдэзыхыгъэхэр агъэшIуа­гъэх. ЫпэкIи мыщ фэдэ Iоф­тхьаб­­зэхэр зэрэзэхащэщтхэр къаIуагъ.

Делэкъо Анет.