КIэлэегъэджэ колледжым ихьакIагъэх

Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжэу Андырхъое Хъусенэ ыцIэ зыхьырэм истудентхэм Къэралыгъо авто-ин­спекцием иIофышIэхэр джырэблагъэ аIукIагъэх. Тигъогухэм ныбжьыкIэхэр зэращызекIохэрэм, мыхэм ялажьэкIэ къэхъурэ гъогу хъугъэ-шIагъэхэм япчъагъэ зэрахахъорэм инспекторхэр ыгъэгумэкIхэу Iофтхьабзэр зэхащагъ.

img_2999Пэублэм къэзэрэугъоигъэхэм видеоролик къафагъэлъэгъуагъ. Ащ ишIуагъэкIэ скоростым мэ­хьанэу иIэр, лъэсрыкIор гъогум тыримыутыным фэшI водителыр зыдэплъэн фаер, нэмыкI чIыпIэ зэжъу ифагъэмэ, зэрэзекIощт шIыкIэхэр ныбжьыкIэхэм арагъэшIагъэх.

Шапхъэхэр аукъохэ зэрэмы­хъущтыр, цIыфым ежь ищы­IэныгъэкIи къэзыуцухьэхэрэмкIи пшъэдэкIыжь гъэнэфагъэ зэри­хьырэр агу къыгъэкIыжьыгъ гъогу­рыкIоныр щынэгъончъэ­нымкIэ Къэралыгъо автоинспек­цием иот­делэу Мыекъуапэ щы­Iэм ипащэу, полицием иподполковникэу Виталий Загайкэ. Джащ фэ­дэу тигъогухэм атехъу­хьэрэ хъугъэ-шIагъэхэр ыкIи тазырэу апылъхэр зэдэ­гущыIэгъум щысэу къащафахьыгъэх. ЗэкIэри анахь къызэ­рыкIо зекIуакIэкIэ къежьэ: апчхэр зэрагъэушIуцIырэр, щынэгъончъагъэм ибгырыпх, макIэу скоростым ебгъэхъуныр, джэгум хэлэжьэхэрэ машинэхэм уакъыдэчъэныр.

Гъогу транспорт хъугъэ-шIа­гъэхэм япчъагъэ, ахэр къы­зыпкъырыкIыхэрэр гухэкI тхьа­мыкIагъохэм атырахыгъэ видеохэр, щысэхэр отделым ипащэ игуадзэ ныбжьыкIэхэм къа­фихьыгъэх.

Автомобиль е мототранспорт зиIэхэр бэу студентхэм ахэтых. ЗекIорэ хэбзэгъэуцугъэхэм афэгъэхьыгъэу ахэм уп­чIабэ къатыгъ. Iофтхьабзэм щызэхахыгъэ къэбархэр зэкIэ адрэ къэмыкIуагъэхэми къазэ­рафаIотэжьыщтыр ныбжьыкIэхэм къыхагъэщыгъ.

Гъогум хэукъоныгъэхэр къызэрэпфимыгъэгъухэрэр кIэухым пстэуми агу къагъэкIыжьыгъ.

Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Министерствэм гъогур щы­нэгъончъэнымкIэ иотдел.