ЩыкIагъэу яIэхэр къыхагъэщыгъэх

Урысые общественнэ движениеу «Народный фронт» зыфиIорэм ишъолъыр отделениеу Адыгэ Республикэм щыIэм джырэблагъэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо иIагъ. Iофтхьабзэр тематическэ пло­щадкэхэмкIэ зэтеутыгъагъ: «Социальнэ зэфэны­гъэр» ыкIи «Обществэмрэ хабзэмрэ: зэдэгущыIэгъу занкI».

dsc_3276Зэхэсыгъом къырагъэблэгъа­гъэх АР-м игъэцэкIэкIо ха­бзэ ыкIи общественнэ организациехэм ялIыкIохэр.

Iофтхьабзэм пэублэ гущыIэ къыщишIыгъ ОНФ-м иштаб ­итхьамэтэгъоу Щыщэ Людмилэ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, къэралыгъо социальнэ политикэм непэ анахьэу ынаIэ зытыри­гъэтыхэрэм ащыщ сэкъатныгъэ зиIэ цIыфхэм ягумэкIы­гъохэр дэ­гъэзыжьыгъэнхэр. Программэу «Доступная среда» зы­фи­Iорэр социальнэ объектхэм ­зэращыпхыращырэм Iоф­тхьа­бзэр фэгъэхьыгъагъ. Урысыем и Президентэу В. Путиным ижъо­­ныгъокIэ унашъохэм ягъэцэкIэн яшъыпкъэу ыуж итых. Ащ нэ­мыкIэу цIыфхэу, анахьэу сэ­къатныгъэ зиIэхэу закъыфэзыгъазэхэрэм ягумэкIы­гъо­хэм язэшIохын ыуж итых. Ахэм ащыщ кIэлэцIыкIухэр гъогу тхьамыкIагъохэм ащы­ухъумэгъэнхэр, цIыфхэм яфэIо-фашIэхэр зыщагъэцэкIэрэ гупчэхэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэр, нэмыкIхэри.

Нэужым ОНФ-м иштаб иволонтерхэм къагъэхьазырыгъэ видео кIэкIым зэхэсыгъом хэлажьэхэрэр рагъэплъыгъэх. Ар сэкъатныгъэ зиIэхэм зыпа­ри пэрыохъу афэмыхъоу зе­кIонхэмкIэ гумэкIыгъоу къэуцу­хэрэм афэгъэхьыгъагъ. Социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэ­хэу къалэм дэтхэм ащагъэ­псыгъэхэ дэкIояпIэхэр шап­хъэхэм зэрадимыштэхэрэр, сэ­къатхэмкIэ ар щынагъоу зэрэ­щытыр видеом къегъэлъагъо.

ОНФ-м иштаб хэтэу Анна Рауд къызэриIуагъэмкIэ, социальнэ программэм Iоф зи­шIэрэм къыщыублагъэу республикэм ит социальнэ мэхьанэ зиIэ псэолъэ 70-рэ ауплъэкIугъ. Зэфэхьысыжьхэм къызэра­гъэлъэгъуагъэмкIэ, IофшIэпIэ ­зэфэшъхьафхэм сэкъатныгъэ зиIэхэм апае дэкIояпIэхэр яIэ­хэп, зиIэхэми ар тэрэзэу афа­шIыгъэп, ахэм уарыдэкIоеныр щынагъоу щыт.

Джащ фэдэу сэкъатныгъэ зиIэ водительхэм афыхахыгъэ машинэ гъэуцупIэхэр икъоу зэ­рамыгъэфедэшъухэрэм епхыгъэ Iофыгъохэри зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэх. Мы движением хэтхэр Мыекъуапэ имызакъоу, районхэми кIохэзэ ащ фэдэ гъэуцупIэхэр ауплъэкIугъэх. Сэкъатныгъэ зиIэхэм афыхахыгъэ гъэуцупIэхэм ячIыпIэ къагъэуцурэ транспортхэр эва­куаторкIэ Iуащыхэзэ ашIынэу Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэ зыфагъэзагъ.

Курэжъыем исхэу къекIокI­хэрэ сэкъатхэм алъэныкъокIи уплъэкIунхэр зэхащагъэх. Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэ­лъэ­гъуагъэмкIэ, сэкъатныгъэ зиIэ­хэм апае сымэджэщхэм ащыщхэр дэкIояпIэхэмкIэ икъоу зэтегъэпсыхьагъэхэп. Джащ фэдэу Джэджэ районым куль­турэмкIэ и Унэ, гъэсэныгъэ учреждени­ехэу, IэзапIэхэу итхэр зауплъэ­кIухэм, пстэури шапхъэхэм адимыштэхэу къыхагъэщыгъ. Гумэ­кIыгъоу щыIэ­хэр дэгъэзыжьы­гъэнхэм фэшI движением хэтхэм ведомствэ зэфэшъхьафхэм зафагъэзагъ.

dsc_3279ЕджапIэхэм апэгъунэгъоу гъо­гурыкIоныр щынэгъончъэу щы­тынымкIэ ыкIи муниципальнэ фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэнкIэ Iофхэм язытет движением хэт­хэр тегущыIагъэх. Мы лъэны­къо­хэмкIи щыкIагъэхэр къыхагъэщыгъэх, ахэмкIэ предло­жениехэр къахьыгъэх. ШэкIо­гъум и 3-м игъэкIотыгъэ конференциеу Мыекъуапэ щы­кIощтым ахэр къыщаIощтых. ­Нэужым ахэм язэшIохынкIэ ­Адыгеим и ЛIышъхьэ зыфа­гъэзэщт.

КIАРЭ Фатим.

Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.