ШIэныгъэм ифестиваль гъэшIэгъоныгъэ

Наукэм ифестивалэу NAUKA O+ зыцIэр Уры­сыем зыщызэхащэрэр илъэс заулэ хъугъэ. Адыгэ къэ­ралыгъо технологическэ университетыр мыгъэ яплIэнэрэу ащ хэлэжьагъ, интерактивнэ къэгъэлъэгъонхэр, мастер-классхэр, лъэтегъэуцохэр ыкIи зэнэкъокъу зэ­фэшъхьафхэр щырагъэкIокIыгъэх.

21012— Фестивалым пшъэрылъ шъхьаIэу иIагъэр къыригъэблэ­гъэгъэхэ кIэлэегъаджэхэр, студентхэр, хьакIэхэр наукэм хэ­хъоныгъэу ышIыхэрэм нэIуасэ афишIынхэр арыгъэ. Наукэм ифестиваль изэхэщакIохэм ар къадэхъугъ.

МэфитIоу фестивалыр зы­кIуагъэм Мыекъуапэ дэт филармонием ныбжьыкIэхэр чIи­зыгъэх. Iофтхьабзэм икъызэ­Iухын чанэу хэлэжьагъэх, лазернэ ыкIи светодиодкIэ къэ­гъэ­лъэгъонхэу зэплъыгъэхэр ашIогъэшIэгъоныгъэх.

Наукэм укъегъэущы

Филармонием ифойехэм на­укэм илъэныкъо зэфэшъхьафхэм уащызыгъэгъозэрэ пло­щадкабэмэ Iоф ащашIагъ. Мары университетым икафедрэхэм, уплъэкIунхэр зышIырэ купхэм, инаучнэ библиотекэ къа­гъэхьазырыгъэ къэгъэлъэгъонхэм цIыфхэр бэу акIэрытыгъэх. Ахэм джырэ уахътэм ишапхъэхэм адиштэу топографическэ сурэтхэр зэрэпшIыщтхэр, цIыфым инервэхэр зэрыбгъэ­Iэсэщтхэ пкъыгъохэр ыкIи шIы­кIэхэр, унэгъо чэтхэм ыкIи псэ­ушъхьэхэм лъэпкъыкIэхэр зэрахагъахъохэрэр, техническэ творчествэм ыкIи конструированием гъэхъагъэу ашIыхэрэр, нэмыкIхэри къарагъэлъэгъугъэх.

Фестивалым зэнэкъокъубэ щыкIуагъ, ащыщэу узыфаем ухэ­лэжьэн уфитыгъ. Ахэм шап­хъэу щыIэхэр умыукъохэу гъогум узэрэрыкIощтым, электричествэр бгъэфедэзэ техникэр зэрэзебгъэкIощтым, нэмыкI Iофтхьабзэхэми уащыфагъасэ­щтыгъ.

Технологическэ университетым иIофышIэхэмрэ истудент­хэмрэ фитодизайным ныб-
жьы­кIэу фаехэр фагъэсагъэх, джэголъэ цIыкIухэр аIэхэмкIэ арагъэшIыгъэх, компьютерым «ыкIоцI» илъхэр арагъэшIагъэх.

30005082Лъэтегъэуцо зыфашIыгъэхэм ащыщых мэзым къытырэ байныгъэхэр зэрэбгъэфедэшъущт­хэ Iофыгъом, лъэпкъ шъуа­шэ­хэм ахэхьэрэ пкъыгъохэм ­ямэхьан, принтерэу 3Д-м Iоф ебгъэшIэным зызэребгъэсэщтыр.

Къэгъагъэхэм ыкIи субтропическэ культурэхэм якъэгъэ­кIынкIэ Урысые къэралыгъо шIэныгъэ-ушэтэкIо институтым и Адыгэ къутамэ, Урысые ин­ститутэу къэкIыхэрэм ягенети­ческэ байныгъэ Iоф дэзы­шIэ­хэрэм иушэтыпIэ гупчэ икъу­тамэ, Адыгеим мэкъу-мэщымкIэ инаучнэ-ушэтыпIэ институт, Мыекъопэ кIэлэегъэджэ колледжэу Хъ. Андырхъуаем ыцIэ зыхьырэр, къэлэ гим­на­зиеу N 22-рэр, «Страна Чудес» зыфиIорэ агентствэр фестивалым чанэу хэлэжьагъэх.

doc6hfuualw29511f1xndyp_800_480Наукэм ифестиваль къе­кIо­лIэгъэ цIыф пэпчъ ыгъэшIэгъон икъун къыгъотыгъ. Филармонием ифойе щагъэуцугъэ планетарием дэжь къыщызэрэ­угъоигъэхэм япчъагъэ къыхэхъо зэпытыгъ, зэкIэми уашъом­рэ жъуагъохэмрэ нахь благъэу алъэгъухэ ашIоигъуагъ. Студент­кэу С. Анцокъом къы­гъэхьазырыгъэ унэ проектыр чIышъхьашъоми, къушъхьэми ащыбгъэуцун плъэкIыщт. Коммунальнэ фэIо-фашIэхэм алъа­тырэ уасэхэр нахь макIэ зэ­рэпшIыщтхэр программэу «Жекам» къыбгуригъэIонэу гъэпсы­гъагъэ. Къое зэфэшъхьафхэр, пхъэшъхьэ-мышъхьэхэм псэу ахашIыкIыгъэхэр, шъоу лъэпкъ зэтефыгъэхэр ууплъэкIунхэшъ, анахь дэгъухэр къахэпхынхэу амал щыIагъ. Хэдзын Iофхэр, зекIоныр, бизнесыр зэрэзэ­хэпщэщтхэр фаехэм фестивалым щызэрагъэшIагъэх.

Гъогу занкIэ тыращэх

Мыекъопэ технологическэ университетым иIофышIэхэмрэ истудентхэмрэ фестивалым къыщагъэлъэгъонэу зы­нэ­мысы­гъэхэ къагъэнагъэп. Зе­кIо­ным, предпринимательствэм, монополием, компьютер техникэм, флористикэм, хьалыгъугъэжъэным, техникэм, нэ­мыкIыбэми наукэм ишIуагъэкIэ зызэраушъомбгъурэр къаIо­тэным, къагъэлъэгъоным, уагъэ­шIэным ахэр фэхьазырыгъэх. Университетым истудентхэр илъэс къэс научнэ зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм ахэлажьэх, те­кIоныгъэхэр къаща­дахых. Бэ­мышIэу Е. Зацепинымрэ Е. Ди­денкэмрэ ябизнес-проектхэр шъолъыр зэнэ­къокъоу Шытхьалэ щыкIуагъэм анахь дэгъухэм щахалъытагъ. ЕджапIэм ихэшыпыкIыгъэ коман­дэ пауэрлифтингымкIэ Краснодар щыкIогъэ зэнэкъо­къум дышъэ медальхэр къыщи­хьыгъэх. Университетым мэ­къумэщ продукциер къыдэ­гъэкIыгъэнымкIэ ифакультетрэ Московскэ къэралыгъо уни­верситетым почвоведениемкIэ ифакультетрэ ястудентхэр зэ­гъусэхэу научнэ ушэтынхэм Iоф адашIэ. БэмышIэу Мыекъопэ районым ичIыгухэм шынэгъакIэр зэраIыгъырэр ахэм ауплъэ­кIугъ.

image213164487КIэлэегъаджэхэмрэ студент­хэмрэ зэдагъэцэкIэрэ научнэ ушэтынхэм ащыщэу псауны-
гъэр зыгъэпытэрэ системэу «Цигуным» фестивалым лъэтегъэуцо щыфашIыгъ. Ащ цIы­фым ипсауныгъэ зэщымыкъоу илъэсыбэ ыгъэшIэным пае ишIуагъэу къакIорэр къекIолIа­гъэхэм щарагъэшIагъ. Джащ фэдэу технологическэ университетым епхыгъэу Iоф зышIэрэ политехническэ колледжым къыгъэхьазырыгъэ программэхэри гъэшIэгъоныгъэх.

Фестивалым шIуагъэ къы­тыщт. гъашIэр зыпэ илъ кIэлэ­цIыкIухэм ащ наукэм фэгъэхьыгъэ къэбарэу щызэрагъэ­шIагъэр бэ. Алъэгъугъэ пстэуми яакъыл къыгъэущыгъ, наукэм упылъыныр Iоф къинэу, ау Iоф гъэшIэгъонэу зэрэщытыр къагурыIуагъ.

988Фестивалым къекIолIагъэхэр ащ изэхэщакIохэм афэразэхэу зэбгырыкIыжьыгъэх, къэкIощт илъэсым зэхащэщт фестивалым ягуапэу ежэщтых.

Хьалимэкъо Гуащ.