Апэрэ ешIэгъухэр

ТелефонкIэ къатыгъ. Мыекъопэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-м» 2016 — 2017-рэ илъэс ешIэгъур ­ыублагъ. Апэрэ зэIу­кIэ­гъухэр къалэу Барнаул щыкIуагъэх. «Алтай-Баскетболым» гъого­гъуитIо тиспортсменхэр дешIагъэх. ТекIо­ны­гъэр зыхьыщтыр язэрэмыгъашIэу зэнэ­къо­къур гъэшIэ­гъо­ныгъ.

dsc_0420«Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым телефонкIэ къы­зэриIуагъэу, зэIукIэгъур къызэ­рыкIоу щытыгъэп. Бысымхэр ­яшъыпкъэу текIоныгъэм фэбэнагъэх, ау хьакIэхэм ашIокIынхэ алъэкIыгъэп.

ЕшIэгъур кIэухым зыщы­фэкIощт уахътэм «ДинамоМГТУ-р» очкоуи 10-кIэ Бар­наул испортсменхэм атекIощтыгъ. ОшIэ-дэмышIэу бысымхэр апэкIэ къилъыхэзэ, такъикъи 2-м къыкIоцI хъагъэм заулэрэ Iэгуаор радзагъ. Пчъагъэр тэрыкIэ гу­мэкIыгъо хъугъагъэ, бысым­хэм гугъэу яIэм хахъощтыгъ. Сыдэу хъугъэми, 74:73-у «Динамо-МГТУ-м» текIоныгъэр къыдихыгъ.

ЯтIонэрэ зэIукIэгъур

«АлтайБаскет» — «ДинамоМГТУ» — 89:87-рэ.

Чъэпыогъум и 19-м Барнаул щызэдешIагъэх.

ЗэкIэлъыкIоу текIоныгъитIу къыдэпхыныр къин. «Динамо-МГТУ-м» аужырэ нэгъэупIэ­пIэгъу­хэм хъурджанэм Iэгуаор ри­дзэн ылъэкIыгъэп.

Урысыем и Кубок икъыдэхын фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр мы мафэхэм аублэх. «Динамо-МГТУ-р» ЦСКА-м Москва щы­дешIэщт.

2016 — 2017-рэ илъэс ешIэ­гъум «Динамо-МГТУ-м» дэгъоу зыфигъэхьазырыгъ. Апэрэ чIыпIэр къыдихын имурадэу спортсмен заулэ къыригъэблэгъагъ. Тикомандэ икапитанэу Артем Гапошиным, ешIакIохэу Николай Ереминым, Павел Россовым, Илья Фещенкэм, Илья Хмарэ, нэмыкIхэм бэкIэ уащыгугъы хъущт.

ЗэIукIэгъухэр спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIощтых. Къэлэ гупчэм ар зэрэпэчыжьэм фэшI баскетболым пыщагъэхэр «Ошъутенэм» зэрэнэсыщтхэ транспортым, нэмыкI фэIо-фашIэхэм пащэхэр икъу фэдизэу апылъынхэу тэгугъэ.

Сурэтым итыр: баскетбол коман­дэу «Динамо-МГТУ».